بشکه ایمنی ترافیکی پلاستیکی (traffic barrel) برای کاهش حداکثری صدمات در تصادفات و برخوردها بشکه ها و موانع ترافیکی با رفلکت ضربه در خود نقش موثری در ایمنی راهها دارند.