کاشن تانک ترافیکی

از جنس پلی اتیلن مقاوم در برابر ضربه در مبادی ورودی بزرگراهها و جناقی ها میباشد که شامل قطعه جلویی و پشتی است.