گاردریل_نیو_جرسی_سیمانی_و_جدا_کننده
جدول پلاستیکی ترافیکی (نیوجرسی) به تغییر مسیر ترافیک و محافظت از عابر پیاده در طول ساخت و ساز بزرگراه ها و جاده ها مورد استفاده قرار میگیرد.

مانع نیوجرسی و یا دیوار نیوجرسی یک بتن یا پلاستیک مانع مدولار به کار برای خطوط جداگانه ای از ترافیک است.

طراحی شده برای به حداقل رساندن خسارت وسیله نقلیه در موارد تماس با اتفاقی در حالی که هنوز جلوگیری مورد متقاطع از برخورد سر.

موانع نیوجرسی نیز به تغییر مسیر ترافیک و محافظت از عابر پیاده در طول ساخت و ساز بزرگراه ها، و همچنین حمایت های موقت و نیمه دائم در برابر حمله landborne مانند بمب موتر انتحاری استفاده می شود.