مانع ترافیکی مخروطی(کله قندی) در چهار اندازه دارای پایه سنگین لاستیکی ؛

جهت حفظ موقعیت مناسب استفاده در جاده ها و معابر و سد معبر موقت ، آذین ترافیک تهیه تولید و توزیع انواع مخروطی ترافیکی ( مخروطی ایمنی – کله قندی )