چشم ببری ساخت شرکت کریزال کشور فرانسه نام برند هالوفن دارای استاندار اروپا تحمل فشار 10 تن دارای باز تابش عالی

 

قطر ده سانت

قیمت روی تعداد : 60000 ریال