چشم-ببری-چشم-ببری-ساخت-شرکت-کریزال-کشور-فرانسه-نام-برند-هالوفن-دارای-استاندار-اروپا-تحمل-فشار-10-تن-دارای-باز-تابش-عالی

چشم ببری ساخت شرکت کریزال کشور فرانسه نام برند هالوفن دارای استاندار اروپا تحمل فشار 10 تن دارای باز تابش عالی

 

قطر ده سانت

قیمت روی تعداد : 60000 ریال