نمایش 1–12 از 23 نتیجه

استوانه ترافیکی ( استوانه ایمنی ) 100 سانتیمتری اولوکس 12221 EVELUX

تماس بگیرید
نام تجاری : استوانه ترافیکی شماره مدل : 12221 ارتفاع : 100CM قطر : 80 میلیمتر جنس : TPU-PU   وزن: 1.6کیلوگرم آذین ترافیک نماینده فروش محصولات اولوکس EVELUX ترکیه در ایران.  

استوانه ترافیکی ( استوانه ایمنی ) 100 سانتیمتری اولوکس 12241 EVELUX

تماس بگیرید
نام تجاری : استوانه ترافیکی شماره مدل : 12241 ارتفاع : 100CM قطر : 80 میلیمتر جنس : TPU-PU   وزن: 1.6کیلوگرم آذین ترافیک نماینده فروش محصولات اولوکس EVELUX ترکیه در ایران.  

استوانه ترافیکی ( استوانه ایمنی ) 100 سانتیمتری اولوکس 12288 EVELUX

تماس بگیرید
نام تجاری : استوانه ترافیکی شماره مدل : 12288 ارتفاع : 100CM قطر : 80 میلیمتر جنس : TPU-PU   وزن: 1.6کیلوگرم آذین ترافیک نماینده فروش محصولات اولوکس EVELUX ترکیه در ایران.  

استوانه ترافیکی ( استوانه ایمنی ) 100 سانتیمتری اولوکس EVELUX 12211

تماس بگیرید
نام تجاری : استوانه ترافیکی شماره مدل : 12211 ارتفاع : 100CMقطر : 80میلیمتر ارتفاع : 100 سانتیمترجنس : TPU-PU   وزن: 1.6کیلوگرم آذین ترافیک نماینده فروش محصولات اولوکس EVELUX ترکیه در ایران.  

استوانه ترافیکی ( استوانه ایمنی ) 100 سانتیمتری اولوکس EVELUX 12403

تماس بگیرید
نام تجاری : استوانه ترافیکی شماره مدل : 12403 ارتفاع : 100CMقطر : 6.3میلیمتر ارتفاع : 100 سانتیمترجنس : PPC-PVC   وزن: 4کیلوگرم آذین ترافیک نماینده فروش محصولات اولوکس EVELUX ترکیه در ایران.  

استوانه ترافیکی ( استوانه ایمنی ) 110 سانتیمتری اولوکس EVELUX 12420

تماس بگیرید
نام تجاری : استوانه ترافیکی شماره مدل : 12420 ارتفاع : 110CM قطر : 8 میلیمتر جنس : PPC-PVC   وزن: 6.5کیلوگرم آذین ترافیک نماینده فروش محصولات اولوکس EVELUX ترکیه در ایران.  

استوانه ترافیکی ( استوانه ایمنی ) 110 سانتیمتری اولوکس EVELUX 12422

تماس بگیرید
نام تجاری : استوانه ترافیکی شماره مدل : 12422 ارتفاع : 110CMقطر : 8 میلیمتر جنس : PPC-PVC   وزن: 6.5کیلوگرم آذین ترافیک نماینده فروش محصولات اولوکس EVELUX ترکیه در ایران.  

استوانه ترافیکی ( استوانه ایمنی ) 120 سانتیمتری اولوکس EVELUX 12404

تماس بگیرید
نام تجاری : استوانه ترافیکی شماره مدل : 12404ارتفاع : 120CM قطر : 11میلیمتر   جنس : PPC   وزن: 12کیلوگرم آذین ترافیک نماینده فروش محصولات اولوکس EVELUX ترکیه در ایران.  

استوانه ترافیکی ( استوانه ایمنی ) 120 سانتیمتری اولوکس EVELUX 12414

تماس بگیرید
نام تجاری : استوانه ترافیکی شماره مدل : 12414 ارتفاع : 120CM قطر : 11میلیمتر جنس : PPC   وزن: 12کیلوگرم آذین ترافیک نماینده فروش محصولات اولوکس EVELUX ترکیه در ایران.  

استوانه ترافیکی ( استوانه ایمنی ) 45 سانتیمتری اولوکس 12224 EVELUX

تماس بگیرید
نام تجاری : استوانه ترافیکی شماره مدل : 12224 ارتفاع : 45CM قطر : 80 میلیمتر جنس : TPU-PU   وزن: 0.980کیلوگرم آذین ترافیک نماینده فروش محصولات اولوکس EVELUX ترکیه در ایران.  

استوانه ترافیکی ( استوانه ایمنی ) 45 سانتیمتری اولوکس 12244 EVELUX

تماس بگیرید
نام تجاری : استوانه ترافیکی شماره مدل : 12244 ارتفاع : 45CM قطر : 80 میلیمتر جنس : TPU-PU   وزن: 0.980کیلوگرم آذین ترافیک نماینده فروش محصولات اولوکس EVELUX ترکیه در ایران.  

استوانه ترافیکی ( استوانه ایمنی ) 45 سانتیمتری اولوکس 12284 EVELUX

تماس بگیرید
نام تجاری : استوانه ترافیکی شماره مدل : 12284 ارتفاع : 45CM قطر : 80 میلیمتر جنس : TPU-PU   وزن: 0.980کیلوگرم آذین ترافیک نماینده فروش محصولات اولوکس EVELUX ترکیه در ایران.