نوشته‌ها

علایم ایمنی - فروش علایم ایمنی - قیمت علایم ایمنی

علايم ایمنی و تجهیزات ترافیکی مورد نیاز

در نوشته های پیشین در رابطه با علایم ایمنی و همچنین تجهیزات ترافیکی مورد نیاز در عملایت اجرایی راه ها و جاده ها به بحث پرداختیم .

در این نوشته چک لیست ملزومات لازم جهت کنترل کردن قبل از شروع و حین انجام عملیات اجرایی را به نمایش گذاشته ایم.

1 -آیا طرحی دارید که چگونه محل کار را علایم گذاری – علائم ايمني و محافظت کنید؟
2 -آیا موافقت اداره راه و ترابری محل را گرفتهاید؟
3 -آیا پلیس راه مربوط را از زمان اجرای کار آگاه ساخته اید؟
4 -آیا همه مأموران و کارگران، لباسی که به خوبی دیده شود پوشیده اند؟
5 -محل مناسب برای اولین تابلوهای اخطاری کجاست؟
6 -چه نوع علایم اخطاری در محل کار لازم است؟
7 -چه نوع علایم انتظامی در محل کار لازم است؟
8 -ناحیه انحراف مسیر چه طولی لازم دارد؟
9 -چه تعداد چراغ و مخروط ایمنی ترافیکی لازم است؟
10 -آیا عرض غیرمسدود سوارهرو برای عبور ترافیک در دو جهت (رفت و برگشت) مناسب خواهد بود؟
11 -چه نوع کنترل ترافیکی لازم خواهد بود؟
12 -آیا علایم گمراه کننده ثابت، پوشانده شده اند؟

تجهیزات و علایم مورد نیاز در حین عملیات اجرایی

در هنگام انجام کار
1 -اگر شرایط تغییر کرد آیا علایم، مخروط ها ( مخروطی ترافیکی – مخروطی ایمنی ) و چراغها را به طور مناسب تغییر داده اید؟
2 -آیا علایم، مخروط ها و چراغها به طور منظم تمیز، نگهداری و جایگذاری شده اند؟
3 -آیا مسئولان امور ترافیکی، شرایط محیطی (علایم گذاری با توجه به شرایط و زمان کاری) را اصلاح نمودهاند؟
4 -هنگام تغییر در کنترل ترافیک در شب و پایان هفته، آیا علایم اخطاری تغییر کرده اند؟
5 -آیا نظم کنترل ترافیک بررسی شده و در جهت کاهش تأخیرات اقدامی صورت گرفته است؟
6 -آیا محل کار برای شب هنگام به طور کافی و مناسب علامتگذاری، محافظت و روشن شده است؟
7 -آیا گل و لای و لجن سطح جاده و محل کار تمیز شده است؟

 هنگامی که کار تمام شده و قبل از ترک محل کار

1 -آیا تمام علایم ایمنی، مخروطهای ترافیکی ( مخروطی ایمنی – کله قندی ) و چراغها جمع آوری شده اند؟
2 -آیا تمام علایم ثابت به حالت اولیه برگشتهاند؟
3 -آیا اتمام کار به اطلاع اداره راه و ترابری و پلیس راه رسانده شده است؟
4 -آیا گل و لای و لجن سطح جاده در محل کار تمیز گردیده است؟

عملیات جاده ای و تجهیزات ترافیکی لازم هنگام کارهای سیار – قسمت دوم

در مقالات و آموزش های گذشته در رابطه با تجهیزات ترافیکی مورد نیاز جهت انجام عملیات جاده ای به بحث پرداختیم در ادامه ی مقالات گذشته در این نوشته به تجهیزات ترافیکی لازم هنگام کار با وسیله ی نقلیه در عملیات جاده ای خواهیم پرداخت  .

خطکشی راه و نصب چشم گربه ای

وقتی در هنگام خط کشی راه و نصب چشم گربه ای برای عبور ترافیک عرض کافی موجود باشد،ممکن است تجهیزات ترافیکی پیش آگاهی و علایم اخطاری نصب شده بر روی وسایل نقلیه کافی باشد . در غیر این صورت باید ضمن مشورت با ناظر مربوط، مخروط گذاری و استفاده از علایم از راست و یا چپ برانید (با و یا بدون کنترل ترافیک و یا با مسدود کردن کامل مسیر) لازم باشد.
در عملیات خطکشی و نصب چشم گربه ای ها مشکلات متفاوت تری از انواع معمول کارهای راهداری و راهسازی وجود دارد.

اولاً پرسنل، وسایل نقلیه و ماشین آلات در حین انجام کار به طور مستمر در امتداد سواره رو در حال حرکت میباشند و به صورت خطرناکی با ترافیک در حا ل عبور در تماس میباشند، لذا ممکن است لازم باشد نسبت به مسدود نمودن یک خط یا خطوط حرکت اقدام نمود . به طور مثال وقتی که عرض خطوط عبور، کمتر از حد استاندارد بوده و ترافیک عبوری شامل تعداد قابل توجهی وسایل نقلیه سنگین باشد و یا چنانچه به علت اشغال شدن قسمتی از عرض راه در قسمت میانی سواره رو، عبور وسایل نقلیه غیرممکن باشد، برای حفاظت از کارگران، استفاده کنندگان از راه و تجهیزات و ماشین آلات، باید علامتگذاری و مخروط گذاری ( مخروطی ترافیکی – کله قندی ) به طور مناسبی انجام شود، همان گونه که در شکلهای زیر نشان داده شده است.

تجهیزات ترافیکی - مخروطی ترافیکی - مخروط ترافیکی - قیمت تجهیزات ترافیکی2
در عملیات خط کشی طولی راه به صورت اسپری Spray و یا اسکرید Screed ، ماشین خط کشی با سرعت حدود 4 تا 8 کیلومتر در ساعت حرکت مینماید. بنابراین نمیتوان از علایم ثابت در کنار راه استفاده نمود. در این صورت علایم در جلوی وسیله نقلیه ای که در جلوی ماشین خط کشی حرکت می نماید، نصب میشود. البته این روش در راههای باریک سواره رو برای سبقت گرفتن ایجاد مشکل می نماید. در این صورت میتوان با نصب علایم مناسب بر روی بدنه ماشین خط کشی، ایمنی لازم را برقرار نمود.

ایستگاههای بازدید

بازدید از راه و ابنیه فنی و تحقیق و یا آمارگیری ترافیکی، باید بر اساس کسب مجوز قبلی از ادارات راه و ترابری انجام پذیرد.
وسایل نقلیهای که به این منظور عازم محورها میشوند، باید به خوبی رنگ شوند، به طوری که به  وضوح قابل رؤیت باشند. همچنین ضمن نصب علایم مناسب، چراغ کهربایی (زرد) چشمک زن بر روی سقف هر یک از آنها نصب شده باشد تا توسط استفاده کنندگان از راه به وضوح دیده شده و توسط پلیس راه قابل شناسایی باشند.

هنگام ورود به محل کار باید نکات زیر به دقت مورد توجه قرار گیرند:

– وسیله نقلیه در منتهی الیه شانه راه و به فاصله 10 متر از محل کار و در صورت وجود کنارگذر و یا فضای مناسب در آن محل متوقف گردد.
– باید یک حداقل فاصله دید مناسب به منظور تأمین ایمنی بیشتر بین ترافیک عبوری و افراد مشغول به کار ایجاد نماید.
– قبل از ترک وسیله نقلیه، افراد، لباس با قابلیت دید بالا بپوشند.
– وسیله نقلیه را در صورت امکان از درب سمت دورتر از ترافیک عبوری ترک نمایند . در غیر این صورت قبل از باز کردن درب و پیاده شدن مراقب ترافیک نزدیک باشند.
– در هنگام حضور در محل برای جلوگیری از خطر لغزیدن و افتادن، کارگران از دویدن در سطح سواره رو اجتناب نمایند.
– برای احتراز از لغزش و سقوط در سطح راه، تدابیر و مراقبتهای لازم در هنگام بالا و پایین آمدن از شیب ها اتخاذ گردد.
– حتی الامکان بازدید در زمانی انجام شود که ترافیک عبوری کم است، در تمام مدت انجام کار چراغ چشمک زن وسیله نقلیه روشن باشد.
– اطمینان حاصل نمایید که تمام پرسنل به اندازه کافی ورزیده و مطلع می باشند.
– بازدید و بررسی از قبل برنامه ریزی شده باشد و برنامه تنظیم شده از سوی کلیه افراد رعایت گردد.
– اگر شرایط جوی نامناسب و دید کافی وجود ندارد، بازدید انجام نشود.
– بررسی و بازدید به سرعت انجام پذیرد.

استفاده از پرچمدار

با توجه به حجم ساعتی ترافیک و نوع کار، ممکن است ناظر مربوط، استفاده از پرچمدار را در جهت هشدار به ترافیک عبوری و تأمین ایمنی لازم، به همراه طرحهای راه بندان مربوط توصیه نماید.

معرفی چند نمونه از تجهیزات ترافیکی جدید

تکنولوژی روز به روز در حال پیشرفت می باشد این پیشرفت همواره با رفع نیازهای بشر و راحت تر کردن کارها بوده و می باشد همگام با پیشرفت تکنولوژی در صنایع مختلف در صنعت ترافیک نیز شاهد پیشرفت تجهیزات ترافیکی هستیم .

در تجهیزات ترافیکی که از قطعات الکترونیکی تشکیل شده اند شاهد هوشمند شدن این تجهیزات هستیم و در تجهیزات ترافیکی که از پلاستیک و یا آهن آلات ساخته شده اند شاهد خلاقیت و نوآوری در آنها هستیم لازم به ذکر است تجهیزات جدید جدای عمر و دوام بالاتر نسبت به نمونه های پیشین دارای امنیت بیشتر جهت حفظ جان شهروندان نیز هستند.

اما متاسفانه در کشور ما استقبال چندانی از این تکنولوژی و خلاقیت نشده و  تولید تجهیزات ترافیکی مطابق نمونه های قدیمی همچنان ادامه دارد.

در این نوشته قصد داریم چند نمونه تجهیزات ترافیکی متفاوت که در دنیا استفاده می شود را به نمایش بگذاریم تا شاید تولید کنندگان و خریداران با دیدن این نمونه ها اقدام به تولید و یا خرید تجهیزات جدید نمایند.

چراغ های راهنمایی ( چراغ ترافیکی ) پرتابل

چراغ راهنمایی - چراغ سه خونه چراغ ترافیکی

چراغ راهنمایی - چراغ سه خونه چراغ ترافیکی

چراغ راهنمایی - چراغ سه خونه چراغ ترافیکیاین چراغ ها همانطور که در تصویر مشخص است قابل حمل و جدا شدن هستند و در عملیات جاده ای مصارف بسیاری دارند همانطور که در تصویر مشخص است این چراغ های LED را می توان جدا کرده و روی انواع مخروطی ترافیکی و استوانه جهت هشدار نصب نمود .

تابلو های ترافیکی متغیر و پرتابل

تجهیزات ترافیکی - تابلو های ترافیکی - تابلو های راهنماییتجهیزات ترافیکی - تابلو های ترافیکی - تابلو های راهنمایی

این تابلو های را می توان بصورت موقتی در عملیات جاده ای جهت راهنمایی خودرو های عبوری قرارداده و متناسب با محدوده ی کارگاه علامت های آنها را تغییر داد .

چراغ های راهنمایی پرتابل 2

تجهیزات ترافیکی - تابلو های ترافیکی - تابلو های راهنمایی تجهیزات ترافیکی - تابلو های ترافیکی - تابلو های راهنماییتجهیزات ترافیکی - تابلو های ترافیکی - تابلو های راهنمایی

این چراغ ها با پایه ی چرخ دار و مرکز کنترل قابل برنامه ریزی و همچنین باطری قابل شارژ تولید می شوند نصب و راه اندازی آنها بسیار آسان بوده و وسیلهی بسیار خوبی جهت هشداردادن به رانندگان هنگام عملیات جاده ای می باشد .

تجهيزات ترافيكي برای عملیات اجرایی قسمت دوم – کار در تقاطع ها

در مقالات و آموزش های گذشته در رابطه با تجهیزات ترافیکی مورد نیاز جهت انجام عملیات جاده ای به بحث پرداختیم در این مقاله به علائم مهم در عملیات جاده ای خواهیم پرداخت .

در قسمت اول این مقاله در رابطه با مسدود کردن جاده های 3 لاین و همچنین مسدود کردن لاین چپ و راست نوشتیم در ادامه مقاله ی قبلی به کار در محل تقاطع ها و علائم و تجهیزات ترافیکی مورد نیاز در هنگام عملیات جاده ای در مکان های ذکر شده خواهیم پرداخت .

کار در محل تقاطعها

در حین انجام کار در محل تقاطع ها جریان ترافیک باید برقرار باشد، در غیر این صورت ممکن است یک راه انحرافی لازم باشد.

اگر کار در قسمت کناری یک راه اصلی انجام میشود، تابلوی “جاده در دست تعمیر است” و تابلوی فلش را باید در این مکان نصب نمود. (همانگونه که در شکلهای مربوط نشان داده شده است).
شکل های زیر ،کار در مجاورت یک تقاطع را نشان میدهد. در کارهای مشابه مخروطی ترافیکی ( مخروطی ایمنی ) باید طوری در مجاورت تقاطع قرار گیرند که به رانندگان در گردش به چپ یا راست، آگاهی لازم را بدهند.

تجهیزات ترافیکی - فروش تجهیزات ترافیکیتجهیزات ترافیکی - فروش تجهیزات ترافیکی
برای تعیین ابعاد T و D به جداول زیر مراجعه نمایید.

تجهیزات ایمنی

تجهیزات ترافیکی

کار در تقاطع هایی که به وسیله چراغهای راهنمایی و رانندگی ثابت کنترل میشوند.

در مجاورت تقاطع ها

کارهای راهسازی و راهداری در مجاورت یک تقاطع دارای چراغ راهنمایی و رانندگی میتواند سبب قطع جریان ترافیک در تقاطع شود. در این صورت چراغهای راهنمایی باید به طور مناسبی تنظیم گردند.

در تقاطع ها

شکلهای بالا ، علایمگذاری و محافظت لازم در کارهای راهداری و راهسازی در تقاطع راه فرعی با راه اصلی را نشان میدهد. تابلوهای پیشآگاهی مناسب باید در عرض بازوهای تقاطع گذاشته شود.

اگر سرعت وسایل نقلیه عبوری 60 کیلومتر در ساعت و یا بیشتر باشد، با ناظر مربوط مشورت نمایید.

نگهداری چراغهای فرمان
هنگام حمل چراغهای فرمان (راهنمایی و رانندگی) باید آنها را به طور مناسب بسته بندی نمود تا از آسیبهای احتمالی مصون بمانند.

ادامه دارد…

منبع : آیین نامه ایمنی راهها نشریه شماره ۷-۲۶۷ (ایمنی در عملیات اجرایی) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – وزارت راه و ترابری معاونت امور فنی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری

علامتگذاری برای عملیات اجرایی راه ها قسمت اول

در مقالات گذشته در رابطه با تجهیزات ترافیکی موردت نیاز در عملیات جاده ای به بحث پرداختیم در این مقاله به نحوه ی علامت گذاری در عملیات جاده ای به بحث خواهیم پرداخت

 وسیله نقلیه پارک شده

اگر از وسیله نقلیه پارک شده در ابتدای محوطه کاری برای محافظت استفاده میشود و سرعت ترافیک عبوری بیشتر از 50 کیلومتر در ساعت میباشد، باید یک فاصله حداقل 5 متری بین وسیله نقلیه
و فضای کاری وجود داشته باشد و اگر سرعت، کمتر از 50 کیلومتر در ساعت میباشد، مقدار فوق به 2 متر کاهش مییابد. در این حالت “طول محدودۀ آزاد” L را از انتهای قسمت مخروطی تا جلوی وسیله
نقلیه پارک شده اندازهگیری مینمایند. اگر کارگران در حال کارکردن در عقب وسیله نقلیه باشند، باید وسیله نقلیه را طوری پارک نمود که پشت آن به سمت کار باشد، به استثنای مواردی که دور زدن ها و
گردشها ایجاد خطر مینمایند (مانند راههای یکطرفه). در این مواقع وسیله نقلیه باید طوری قرار گیرد که بدون اینکه نیاز به دور زدن داشته باشد، بتواند به آسانی وارد و خارج شود.

عرض های جاده

اگر فضای کافی برای عبور ترافیک به صورت دو طرفه وجود نداشته باشد، ممکن است که عرض خطوط حرکت را کاهش داد و یا یک طرف به طور کامل مسدود شده و کنترل ترافیک در طرف دیگر انجام پذیرد.

شروع کار

برای تعیین مقادیر T طول ناحیه انتقال (طول مخروط محافط کاری(مخروطی ترافیکی )) و D طول ناحیه هشدار اولیه ( فاصله اولین علامت تا ابتدای محوطۀ کاری)  به جداول زیر مراجعه نمایید.

تجهیزات ایمنی

نکته:
1 –مخروطهای ایمنی ( مخروطی ترافیکی ) به فاصله تقریبی 9 متر از هم قرار میگیرند.
2 -قسمت اتصال خروجی باید به جز در جایی که یک جزیره موقتی ایجاد شده است تحت زاویه 45 درجه باشد.
3 -وقتی که تمام علایم در جای خود قرار گرفتند باید یک فرد مسئول و مطلع از بین این علایم عبور کند تا (مناسب
بودن) علایم، دوباره کنترل شود.
4 -وقتی که کنترل وسایل نقلیه مستقیماً و با استفاده از علایم ایست، آهسته و یا چراغهای راهنمای سه مرحلهای و یا
علایم حق تقدم عبور صورت بگیرد، قسمت اتصال ورودی میتواند تحت زاویه 45 درجه اجرا گردد.

تجهیزات ترافیکیتعریف فضای کار و ابعاد منطقه ایمنی در مقالات پیشین ارائه گردیده است.

کار در جادههای دارای دو سواره رو مجزا

در صورتی که لازم باشد که یک خط حرکت بسته شود، باید ضمن کسب موافقت اداره راه و ترابری، موضوع به پلیس راه اطلاع داده شود.

مسدود شدن خط عبور سمت راست

این مورد در شکلهای زیر نشان داده شده است.

تجهیزات ترافیکی
مسدود شدن خط عبور سمت چپ

این مورد در زیر نشان داده شده است.

تجهیزات ترافیکی
مسدود شدن دو خط عبور

شکل زیر طرح علایم گذاری در یک راه چهارخطه با جداکننده وسط را که دو خط آن بسته است، نشان میدهد.

تجهیزات ترافیکی
مسدود شدن سه خط عبور

شکل زیر طرح علایم گذاری در یک راه ششخطه با جداکننده وسط را که سه خط آن بسته است، نشان میدهد.

تجهیزات ترافیکیادامه دارد …

نوارخطر - استوانه - مخروطی - فروش

محصولی جایگزین نوارخطر

نوارخطر ها در قسمت هایی که عابرین پیاده عبور و مرور میکنند نقش مهمی در جلوگیری از حوادث جانی و مالی بازی میکنند.

نوارخطر ها با پیچیدن روی استوانه های ترافیکی و یا مخزوطی های که با فواصل مشخص جیده شده اند ترافیکی فضای ایمن و غیر قابل عبوری برای عابرین ایجاد میکنند.

اما ایراد نوارخطر ها این است که یک بار مصرف بوده و بعد از یکبار استفاده , استفاده ی دوباره از آنها غیر ممکن است .

یک شرکت محصولی تولید کرده که به سرعت برروی استوانه ها نصب شده و قابلت چندین بار استفاده را دارد.

نوارخطر - استوانه - مخروطی - فروش

این محصول بسیار سریعتر از نوارخطرها نصب می شود و همچنین فضای خالی برای عبور باقی نمی گذارد در ذیل ویدئی مربوط به این محصول را خواهید دید.

بشکه بشکه ایمنی بشکه پلی اتیلن بشکه ترافیکی مخروطی مخروطی ایمنی کله قندی

درب سولار بشکه ترافیکی و مخروطی ترافیکی

همانطور که میدانیم بشکه های ترافیکی ( بشکه های ایمنی ) و مخروطی های ترافیکی ( مخروطی ایمنی – کله قندی ) در عملیات عمرانی در جاده ها و راه ها از پر استفاده ترین تجهیزات ترافیکی در کشور می باشند.

لذا این تجهیزات باید دید بسیار خوبی جهت هشدار دادن به رانندگان علی الخصوص در شب داشته باشند . در نواحی خطرناک از قبیل پل ها و اتوبان ها داخل این تجهیزات را با استفاده از چراغ روشن میکنند تا از بروز تصادفات جلوگیری به عمل آورند اما تامین برق در این مواقع بسیار سخت صورت می پذیرد ، زیرا باید از ژنراتور و یا دکل های برق استفاده نمود.

یک شرکت چینی وسیله ای ابداع کرده که بجای درب بشکه ترافیکی ( بشکه ایمنی ) و یا بالای مخروطی ترافیکی بسته شده و در روز با استفاده از نور خورشید شارژ شده و در شب بشکه و یا مخروطی را روشن می کند.

در  ادامه ویدئوی این محصول را خواهید دید.

بشکه-بشکه-ایمنی-بشکه-پلی-اتیلن-بشکه-ترافیکی-مخروطی-مخروطی-ایمنی-کله-قندی

مخروطی - مخروط ترافیکی - کله قندی - چیدن مخروطی - آموزش - فروش مخروطی - کله قندی.

وسیله ای برای جابجایی مخروطی ترافیکی

با وجود اینکه ماشین آلات زیادی جهت چیدن و جمع آوری مخروطی ترافیکی ساخته شده اما در مناطقی امکان تردد ماشین وجود ندارد ویا هزینه ی زیادی جهت خرید این نوع ماشین ها باید صرف گردد که برای یک شرکت خدمات نصب و فروش تجهیزات ترافیکی ممکن است به صرفه نباشد.

یک شرکت امریکایی وسیله ای بسیار ساده تولید کرده که داخل مخروطی ها رفته و در زمان کوتاهی می توان با کمک این وسیله مخروطی ها را کار گذاشته و یا جمع کرد.

در ویدئویی که در این قسمت از آموزه های سایت آذین ترافیک به انتشار آن پرداخته ایم به کاربرد این وسیله خواهیم پرداخت.

مخروطی - مخروط ترافیکی - کله قندی - چیدن مخروطی - آموزش - فروش مخروطی - کله قندی.

مخروطی-مخروط-ایمنی-امنیت-جاده-سرعتگیر.

سیستم امنیتی مارس

در بعضی مواقع امکان مسدود کردن یک جاده یا بزرگراه برای اجرای عملیات جاده ای امکان پذیر نمی باشد. در این مواقع سیستم ایمنی مارس بسیار کارآمد می باشد.

در نوشته های پیشین در رابطه با سیستم امنیتی مارس و سیستم ایمنی عقربی ویدئو هایی را به اشتراک گذاشته بودیم.

در این ویدئو بصورت عملی با کارکرد این سیستم آشنا خواهید شد و خواهید دید چطور با ایمنی کامل کارگران سرعتگیر های پرتابل را در خط تندرو نصب و در ادامه با نصب مخروطی ترافیکی جاده را آماده ی عملیات می کنند.

مخروطی-مخروط-ایمنی-امنیت-جاده-سرعتگیر.

 

مخروطی - مخروطی ایمنی - مخروط

سیستم مکانیزه ی نصب سرعتگیر و مخروطی

با توجه به پیشرفت علم رباتیک و سیستم های هوش مصنوعی انتظار می رود در آینده ای نزدیک ربات ها بطور کامل جای نیروی انسانی را بگیرند.

در این ویدئو همانطور که مشاهده خواهید کرد ماشین تولید شده توسط یک شرکت آمریکایی با حرکت بر سطح اتوبان و با دقیق ترین سنسور ها و سیستم های هشدار و امنیت ( سیستم هشدار دهنده ی عقربی ) بدون دخالت نیروی انسانی و فقط با استفاده از یک اپراتور کگه راننده نیز هست اقدام به چینش مخروطی ترافیکی ( مخروطی ایمنی ) و همچنین در صورت لزوم سرعتگیر می نماید.