آموزش

دستگاه خم کردن گاردریل

جهت ایمنی و کاهش دادن به خسارات جانی و مالی در برخورد وسایل نقلیه به گاردریل در دوربرگردانها اقدام به نصب کاشن تانک میکنند.
تجهیزات ایمنی -ترافیکی - کاشن تانک- بشکه - بشکه ایمنی راه - جاده

دستگاهی که در این قسمت به معرفی آن خواهیم پرداخت بدون ایجاد شکستگی و کشش در گارد ریل ، اقدام به خم کردن گارد ریل میکند و از محصول نهایی آن میتوان در دوربرگردانها و  پیچ ها و انتهای محدوده گاردریل بجای کاشن تانک استفاده کرد.

تجهیزات ایمنی -ترافیکی - کاشن تانک- بشکه - بشکه ایمنی راه - جاده

 

 

دیدگاهتان را بنویسید