علائم اخطاری اندازه و فاصله نصب آنها

کار در شانه راههای اصلی دو خطه که محل عبور عابران پیاده است.

دیدگاهتان را بنویسید