در این قسمت به انتشار مقالات مرتبط با ترافیک و تجهیزات ایمنی راه ها خواهیم پرداخت

تجهیزات ترافیکی - تابلوهای ترافیکی

بهبود ایمنی معابر و عابرین پیاده

بهتر است بدانید که عملا راننده و عابرین پیاده اصلی ترین عوامل موثر در ایجاد تصادفات هستند، و عدم اصلاح نواقص این دو عامل ایمنی معابر و خیابان ها باعث ایجاد مشکلات خواهد شد .

لوازم ترافیکی - تابلو ترافیکی - تجهیزات ترافیکی

اهمیت تجهیزات ترافیکی در تصادفات

استفاده از لوازم ترافیکی در هنگام وقوع حوادت رانندگی از مهمترین عملیات نجات جاده ای می باشد.

فروش علائم ترافیکی - آذین ترافیک تولید کننده تابلو

اصول نگهداری از علائم ترافیکی

نگهداری علائم عمودی به مجموعه ای از فعالیت ها نظیر ساخت تابلو ترافیکی ، نصب علائم ، بازرسی دوره ای ، تعمیر و تعویض تابلو علائم گفته می شود.

تابلو های ترافیکی - قیمت تابلو های ترافیکی - فروش تابلو های ترافیکی

تابلو های ترافیکی مورد نیاز در عملیات اجرایی

تابلو های ترافیکی مورد نیاز در عملیات اجرایی

در نوشته های گذشته در رابطه با تجهیزات ترافیکیتابلوهاي ترافيكي مورد نیاز در عملیات اجرایی راه ها و همچنین نکات مهم و استاندارد های دیکته شده از طرف وزارت راه به تفضیل به بحث پرداختیم . در این نوشته به تابلو های ترافیکی مورد احتیاج در عملیات اجرایی خواهیم پرداخت .

تابلو های ترافیکی - قیمت تابلو های ترافیکی - فروش تابلو های ترافیکی
انواع علایم اخطاری که در عملیات اجرایی و کنترل موقت ترافیک بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند

تابلو-های-ترافیکی-قیمت-تابلو-های-ترافیکی-فروش-تابلو-های-ترافیکی

انواع علایم انتظامی (بازدارنده و حکم کننده) که در عملیات اجرایی و کنترل موقت ترافیک بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند.

تابلو های ترافیکی - قیمت تابلو های ترافیکی - فروش تابلو های ترافیکی

-انواع علایم اخطاری و یا انتظامی در عملیات اجرایی مورد استفاده قرار میگیرند.

تابلو های ترافیکی - قیمت تابلو های ترافیکی - فروش تابلو های ترافیکی

انواع تابلو های اطلاعاتی که در عملیات اجرایی مورد استفاده قرار میگیرند.

علایم ایمنی - فروش علایم ایمنی - قیمت علایم ایمنی

علايم ایمنی و تجهیزات ترافیکی مورد نیاز

در نوشته های پیشین در رابطه با علایم ایمنی و همچنین تجهیزات ترافیکی مورد نیاز در عملایت اجرایی راه ها و جاده ها به بحث پرداختیم .

در این نوشته چک لیست ملزومات لازم جهت کنترل کردن قبل از شروع و حین انجام عملیات اجرایی را به نمایش گذاشته ایم.

1 -آیا طرحی دارید که چگونه محل کار را علایم گذاری – علائم ايمني و محافظت کنید؟
2 -آیا موافقت اداره راه و ترابری محل را گرفتهاید؟
3 -آیا پلیس راه مربوط را از زمان اجرای کار آگاه ساخته اید؟
4 -آیا همه مأموران و کارگران، لباسی که به خوبی دیده شود پوشیده اند؟
5 -محل مناسب برای اولین تابلوهای اخطاری کجاست؟
6 -چه نوع علایم اخطاری در محل کار لازم است؟
7 -چه نوع علایم انتظامی در محل کار لازم است؟
8 -ناحیه انحراف مسیر چه طولی لازم دارد؟
9 -چه تعداد چراغ و مخروط ایمنی ترافیکی لازم است؟
10 -آیا عرض غیرمسدود سوارهرو برای عبور ترافیک در دو جهت (رفت و برگشت) مناسب خواهد بود؟
11 -چه نوع کنترل ترافیکی لازم خواهد بود؟
12 -آیا علایم گمراه کننده ثابت، پوشانده شده اند؟

تجهیزات و علایم مورد نیاز در حین عملیات اجرایی

در هنگام انجام کار
1 -اگر شرایط تغییر کرد آیا علایم، مخروط ها ( مخروطی ترافیکی – مخروطی ایمنی ) و چراغها را به طور مناسب تغییر داده اید؟
2 -آیا علایم، مخروط ها و چراغها به طور منظم تمیز، نگهداری و جایگذاری شده اند؟
3 -آیا مسئولان امور ترافیکی، شرایط محیطی (علایم گذاری با توجه به شرایط و زمان کاری) را اصلاح نمودهاند؟
4 -هنگام تغییر در کنترل ترافیک در شب و پایان هفته، آیا علایم اخطاری تغییر کرده اند؟
5 -آیا نظم کنترل ترافیک بررسی شده و در جهت کاهش تأخیرات اقدامی صورت گرفته است؟
6 -آیا محل کار برای شب هنگام به طور کافی و مناسب علامتگذاری، محافظت و روشن شده است؟
7 -آیا گل و لای و لجن سطح جاده و محل کار تمیز شده است؟

 هنگامی که کار تمام شده و قبل از ترک محل کار

1 -آیا تمام علایم ایمنی، مخروطهای ترافیکی ( مخروطی ایمنی – کله قندی ) و چراغها جمع آوری شده اند؟
2 -آیا تمام علایم ثابت به حالت اولیه برگشتهاند؟
3 -آیا اتمام کار به اطلاع اداره راه و ترابری و پلیس راه رسانده شده است؟
4 -آیا گل و لای و لجن سطح جاده در محل کار تمیز گردیده است؟

علایم ایمنی - پرچمدار - پرچم زن - فروش علایم ایمنی

علایم ایمنی و ایستگا های پرچمداری در عملیات جاده ای قسمت دوم

نحوه علامت دادن با پرچم

1 -برای توقف ترافیک، پرچمدار باید در حالتی که رو به ترافیک ایستاده است، میلۀ پرچم را در امتداد شانۀ خود به صورت افقی نگه دارد به نحوی که تمام سطح پرچم از زیر میله آویزان و قابل رؤیت باشد و نیز برای تأکید بیشتر دست آزاد خود را بلند نموده و کف دست را به طرف وسایل نقلیه مقابل که قصد توقف آنها را دارد، نگهدارد (شکل زیر )
2 -برای کاهش سرعت یا اعلام هشدار به وسایل نقلیه، پرچمدار باید در حالتی که رو به ترافیک ایستاده است، پرچم را به آرامی حرکت دهد.
در این حالت، پرچمدار (بدون اینکه دست و بازوی خود را از حالت افقی بالاتر ببرد ) پرچم را از سطح شانه مستقیم رو به پایین حرکت دهد.
3 -برای شروع به حرکت و عبور وسایل نقلیه، پرچمدار باید در حالتی که روبه روی ترافیک ایستاده است و پرچم را پایین گرفته، با دست دیگر به ترافیک دستور حرکت بدهد. همانگونه که در شکل مربوط
مراحل مختلف پرچمداری نشان داده شده است.

چنانچه عملیات اجرایی در هنگام شب صورت گی رد، باید به منظور تأمین ایمنی لازم، ضمن هماهنگی با ناظر مربوط محوطۀ کاری را به سیستم روشنایی مناسب برای تأمین دید مجهز نمود.
– پرچم مورد استفاده باید به رنگ قرمز و ابعاد حداقل (70×70 سانتیمتر) تهیه شده و به میلهای به طول 90 سانتیمتر متصل شود. لبه آزاد پرچم میبایست به صورتی باشد که در صورت وزش باد، پرچم
به حالت عمودی قرار گیرد.

نحوه استفاده از علایم ایمنی تابلوی “ایست / آهسته

همانگونه که قبلاً نیز اشاره شد، علایم ایمنی “ایست / آهسته” برای کنترل موقت ترافیک حین عبور از محل عملیات اجرایی (راهداری – راهسازی و …) مورد استفاده قرار میگیرند، به استناد مفاد آییننامه
ایمنی راهها، تنها یک اندازه 900 میلیمتر برای قطر این دو علامت لازم است. علایم ایمنی مذکور ممکن است هر دو بر روی یک پایه سوار شوند که بتوان به راحتی آن را چرخاند و یا ممکن است از یک نوع مصالح
سبک ساخته شده و روی پایه ای نصب شود که به وسیله دست نگهداری شده و بچرخد.
تمام مشخصاتی که برای پرچمدار ذکر گردیده (در خصوص تواناییهای جسمی و آموزش لازم و لباس کار مناسب که از قابلیت دید بالایی برخوردار باشد ) در مورد متصدی تابلوی دستی “ایست /آهسته” گردان صدق میکند و باید رعایت گردد.
نحوه علامت دادن با تابلوی “ایست / آهسته” گردان شبیه علامت دادن با پرچم میباشد (همانگونه که در شکل زیر نشان داده شده است)، با این تفاوت که برای متوقف کردن وسایل نقلیه باید تابلوی “ایست” را مقابل ترافیک گرفته و دست دیگر خود را همانگونه که در ر وش پرچمداری اشاره شد برای تأکید بیشتر بالا آورده، کف دست را به سمت ترافیک بگیرد.

برای حالت حرکت باید تابلوی“آهسته” را مقابل ترافیک گرفته و با دست دیگر دستور حرکت بدهد.
برای حالت هشدار نیز تابلوی “آهسته” را مقابل ترافیک گرفته و دست دیگر را (که به حالت افتادهاست) حرکت نمیدهد.

علایم-ایمنی-پرچمدار-پرچم-زن-فروش-علایم-ایمنی

علایم ایمنی - پرچمدار - پرچم زن - فروش علایم ایمنی

علایم ایمنی و ایستگا های پرچمداری در عملیات جاده ای قسمت اول

ایستگاههای پرچمداری و علایم ایمنی “ایست / آهسته

در صورتی که قبل از شروع محوطۀ کاری از علایم ایمنی پیش آگاهی به شرحی که در نوشته های قبل اشاره گردید استفاده نشده باشد، ایستگاههای پرچمداری و علایم ایمنی “ایست / آهسته” باید در فاصله 60 تا90 متری قبل از شروع محوطۀ کاری استقرار یابند تا رانندگان قبل از رسیدن به محوطۀ کاری زمان کافی برای کاهش سرعت و تطبیق با شرایط محیطی را داشته باشند . این فاصله به سرعت وسایل نقلیه در
نزدیک شدن به محل و شرایط فیزیکی موجود بستگی دارد . در هر صورت ایستگاه باید حداقل از فاصله 100 متری برای ترافیک عبوری تحت کنترل قابل رؤیت باشد . چنانچه در منطقۀ کاری و به دلیل وجود
موانع طبیعی و یا قوسها و یا شیبهای تند، فاصلۀ دید کمتر از 100 متر باشد، میباید با افزایش فاصله ایستگاه از محوطه کاری، حداقل فاصله دید 100 متر را برای ترافیک عبوری که به محوطه کاری نزدیک
میشود، تأمین نمود.

پرچمدار (متصدی علامت ایست / آهسته) باید در شانۀ مجاور به ترافیک تحت کنترل و یا در خطی که راهبند قرار داده شده بایستد، در موانع “نقطه ای” ممکن است لازم باشد در شانۀ مخالف خط راهبند
مستقر شود. همچنین نباید تحت هیچ شرایطی در خطی بایستد که ترافیک از آن عبور میکند . پرچمدار “متصدی علامت” “ایست / آهسته” می بایست به صورت واضح توسط رانندگان تمامی جهت مجاز
حرکت، قابل رؤیت باشد، به همین جهت متصدی مربوط باید به تنهایی بایستد و از تجمع کارگران در اطراف ایستگاه جلوگیری شود.

ایستگاه پرچمداری و علامت “ایست / آهسته” در ساعات شب، باید از نور و دید کافی برخوردار باشد.
همچنین علایم و پرچمهای مورد استفاده در شب و مواقعی که محدودیت دید وجو د دارد، میباید منعکس کننده نور باشند.

پرچمداری

پرچمداری به عنوان یک روش در کنترل موقت ترافیک در راهها، باید توسط افراد آموزش دیده ای که واجد صلاحیتهای لازم باشد صورت پذیرد. لذا برخورداری از وضعیت مناسب جسمانی (خصوصاً دید و
شنوایی مطلوب) از جمله موارد مهمی است که در گزینش و به کارگیری پرچمدار، باید مدنظر قرار گیرد.

لباس پرچمدار

رنگ لباس پرچمدار باید زرد و یا نارنجی فلورسنت بوده و چنانچه کار در ساعات شب و یا مواقعی که به لحاظ شرایط جوی، دید محدودی باشد صورت گیرد، باید این لباس دارای نوارهای منعکس کننده
نور به عرض حداقل پنج سانتیمتر باشند، در این خصوص رعایت استاندارد لباسهای با قابلیت دید بالا اکیدا  توصیه میگردد 1994 :B.S(EN) 471

علایم ایمنی - پرچمدار - پرچم زن - فروش علایم ایمنی

عملیات جاده ای و تجهیزات ترافیکی لازم هنگام کارهای سیار – قسمت دوم

در مقالات و آموزش های گذشته در رابطه با تجهیزات ترافیکی مورد نیاز جهت انجام عملیات جاده ای به بحث پرداختیم در ادامه ی مقالات گذشته در این نوشته به تجهیزات ترافیکی لازم هنگام کار با وسیله ی نقلیه در عملیات جاده ای خواهیم پرداخت  .

خطکشی راه و نصب چشم گربه ای

وقتی در هنگام خط کشی راه و نصب چشم گربه ای برای عبور ترافیک عرض کافی موجود باشد،ممکن است تجهیزات ترافیکی پیش آگاهی و علایم اخطاری نصب شده بر روی وسایل نقلیه کافی باشد . در غیر این صورت باید ضمن مشورت با ناظر مربوط، مخروط گذاری و استفاده از علایم از راست و یا چپ برانید (با و یا بدون کنترل ترافیک و یا با مسدود کردن کامل مسیر) لازم باشد.
در عملیات خطکشی و نصب چشم گربه ای ها مشکلات متفاوت تری از انواع معمول کارهای راهداری و راهسازی وجود دارد.

اولاً پرسنل، وسایل نقلیه و ماشین آلات در حین انجام کار به طور مستمر در امتداد سواره رو در حال حرکت میباشند و به صورت خطرناکی با ترافیک در حا ل عبور در تماس میباشند، لذا ممکن است لازم باشد نسبت به مسدود نمودن یک خط یا خطوط حرکت اقدام نمود . به طور مثال وقتی که عرض خطوط عبور، کمتر از حد استاندارد بوده و ترافیک عبوری شامل تعداد قابل توجهی وسایل نقلیه سنگین باشد و یا چنانچه به علت اشغال شدن قسمتی از عرض راه در قسمت میانی سواره رو، عبور وسایل نقلیه غیرممکن باشد، برای حفاظت از کارگران، استفاده کنندگان از راه و تجهیزات و ماشین آلات، باید علامتگذاری و مخروط گذاری ( مخروطی ترافیکی – کله قندی ) به طور مناسبی انجام شود، همان گونه که در شکلهای زیر نشان داده شده است.

تجهیزات ترافیکی - مخروطی ترافیکی - مخروط ترافیکی - قیمت تجهیزات ترافیکی2
در عملیات خط کشی طولی راه به صورت اسپری Spray و یا اسکرید Screed ، ماشین خط کشی با سرعت حدود 4 تا 8 کیلومتر در ساعت حرکت مینماید. بنابراین نمیتوان از علایم ثابت در کنار راه استفاده نمود. در این صورت علایم در جلوی وسیله نقلیه ای که در جلوی ماشین خط کشی حرکت می نماید، نصب میشود. البته این روش در راههای باریک سواره رو برای سبقت گرفتن ایجاد مشکل می نماید. در این صورت میتوان با نصب علایم مناسب بر روی بدنه ماشین خط کشی، ایمنی لازم را برقرار نمود.

ایستگاههای بازدید

بازدید از راه و ابنیه فنی و تحقیق و یا آمارگیری ترافیکی، باید بر اساس کسب مجوز قبلی از ادارات راه و ترابری انجام پذیرد.
وسایل نقلیهای که به این منظور عازم محورها میشوند، باید به خوبی رنگ شوند، به طوری که به  وضوح قابل رؤیت باشند. همچنین ضمن نصب علایم مناسب، چراغ کهربایی (زرد) چشمک زن بر روی سقف هر یک از آنها نصب شده باشد تا توسط استفاده کنندگان از راه به وضوح دیده شده و توسط پلیس راه قابل شناسایی باشند.

هنگام ورود به محل کار باید نکات زیر به دقت مورد توجه قرار گیرند:

– وسیله نقلیه در منتهی الیه شانه راه و به فاصله 10 متر از محل کار و در صورت وجود کنارگذر و یا فضای مناسب در آن محل متوقف گردد.
– باید یک حداقل فاصله دید مناسب به منظور تأمین ایمنی بیشتر بین ترافیک عبوری و افراد مشغول به کار ایجاد نماید.
– قبل از ترک وسیله نقلیه، افراد، لباس با قابلیت دید بالا بپوشند.
– وسیله نقلیه را در صورت امکان از درب سمت دورتر از ترافیک عبوری ترک نمایند . در غیر این صورت قبل از باز کردن درب و پیاده شدن مراقب ترافیک نزدیک باشند.
– در هنگام حضور در محل برای جلوگیری از خطر لغزیدن و افتادن، کارگران از دویدن در سطح سواره رو اجتناب نمایند.
– برای احتراز از لغزش و سقوط در سطح راه، تدابیر و مراقبتهای لازم در هنگام بالا و پایین آمدن از شیب ها اتخاذ گردد.
– حتی الامکان بازدید در زمانی انجام شود که ترافیک عبوری کم است، در تمام مدت انجام کار چراغ چشمک زن وسیله نقلیه روشن باشد.
– اطمینان حاصل نمایید که تمام پرسنل به اندازه کافی ورزیده و مطلع می باشند.
– بازدید و بررسی از قبل برنامه ریزی شده باشد و برنامه تنظیم شده از سوی کلیه افراد رعایت گردد.
– اگر شرایط جوی نامناسب و دید کافی وجود ندارد، بازدید انجام نشود.
– بررسی و بازدید به سرعت انجام پذیرد.

استفاده از پرچمدار

با توجه به حجم ساعتی ترافیک و نوع کار، ممکن است ناظر مربوط، استفاده از پرچمدار را در جهت هشدار به ترافیک عبوری و تأمین ایمنی لازم، به همراه طرحهای راه بندان مربوط توصیه نماید.

معرفی چند نمونه از تجهیزات ترافیکی جدید

تکنولوژی روز به روز در حال پیشرفت می باشد این پیشرفت همواره با رفع نیازهای بشر و راحت تر کردن کارها بوده و می باشد همگام با پیشرفت تکنولوژی در صنایع مختلف در صنعت ترافیک نیز شاهد پیشرفت تجهیزات ترافیکی هستیم .

در تجهیزات ترافیکی که از قطعات الکترونیکی تشکیل شده اند شاهد هوشمند شدن این تجهیزات هستیم و در تجهیزات ترافیکی که از پلاستیک و یا آهن آلات ساخته شده اند شاهد خلاقیت و نوآوری در آنها هستیم لازم به ذکر است تجهیزات جدید جدای عمر و دوام بالاتر نسبت به نمونه های پیشین دارای امنیت بیشتر جهت حفظ جان شهروندان نیز هستند.

اما متاسفانه در کشور ما استقبال چندانی از این تکنولوژی و خلاقیت نشده و  تولید تجهیزات ترافیکی مطابق نمونه های قدیمی همچنان ادامه دارد.

در این نوشته قصد داریم چند نمونه تجهیزات ترافیکی متفاوت که در دنیا استفاده می شود را به نمایش بگذاریم تا شاید تولید کنندگان و خریداران با دیدن این نمونه ها اقدام به تولید و یا خرید تجهیزات جدید نمایند.

چراغ های راهنمایی ( چراغ ترافیکی ) پرتابل

چراغ راهنمایی - چراغ سه خونه چراغ ترافیکی

چراغ راهنمایی - چراغ سه خونه چراغ ترافیکی

چراغ راهنمایی - چراغ سه خونه چراغ ترافیکیاین چراغ ها همانطور که در تصویر مشخص است قابل حمل و جدا شدن هستند و در عملیات جاده ای مصارف بسیاری دارند همانطور که در تصویر مشخص است این چراغ های LED را می توان جدا کرده و روی انواع مخروطی ترافیکی و استوانه جهت هشدار نصب نمود .

تابلو های ترافیکی متغیر و پرتابل

تجهیزات ترافیکی - تابلو های ترافیکی - تابلو های راهنماییتجهیزات ترافیکی - تابلو های ترافیکی - تابلو های راهنمایی

این تابلو های را می توان بصورت موقتی در عملیات جاده ای جهت راهنمایی خودرو های عبوری قرارداده و متناسب با محدوده ی کارگاه علامت های آنها را تغییر داد .

چراغ های راهنمایی پرتابل 2

تجهیزات ترافیکی - تابلو های ترافیکی - تابلو های راهنمایی تجهیزات ترافیکی - تابلو های ترافیکی - تابلو های راهنماییتجهیزات ترافیکی - تابلو های ترافیکی - تابلو های راهنمایی

این چراغ ها با پایه ی چرخ دار و مرکز کنترل قابل برنامه ریزی و همچنین باطری قابل شارژ تولید می شوند نصب و راه اندازی آنها بسیار آسان بوده و وسیلهی بسیار خوبی جهت هشداردادن به رانندگان هنگام عملیات جاده ای می باشد .