نوشته‌ها

عملیات جاده ای و تجهیزات ترافیکی لازم هنگام کارهای سیار – قسمت دوم

در مقالات و آموزش های گذشته در رابطه با تجهیزات ترافیکی مورد نیاز جهت انجام عملیات جاده ای به بحث پرداختیم در ادامه ی مقالات گذشته در این نوشته به تجهیزات ترافیکی لازم هنگام کار با وسیله ی نقلیه در عملیات جاده ای خواهیم پرداخت  .

خطکشی راه و نصب چشم گربه ای

وقتی در هنگام خط کشی راه و نصب چشم گربه ای برای عبور ترافیک عرض کافی موجود باشد،ممکن است تجهیزات ترافیکی پیش آگاهی و علایم اخطاری نصب شده بر روی وسایل نقلیه کافی باشد . در غیر این صورت باید ضمن مشورت با ناظر مربوط، مخروط گذاری و استفاده از علایم از راست و یا چپ برانید (با و یا بدون کنترل ترافیک و یا با مسدود کردن کامل مسیر) لازم باشد.
در عملیات خطکشی و نصب چشم گربه ای ها مشکلات متفاوت تری از انواع معمول کارهای راهداری و راهسازی وجود دارد.

اولاً پرسنل، وسایل نقلیه و ماشین آلات در حین انجام کار به طور مستمر در امتداد سواره رو در حال حرکت میباشند و به صورت خطرناکی با ترافیک در حا ل عبور در تماس میباشند، لذا ممکن است لازم باشد نسبت به مسدود نمودن یک خط یا خطوط حرکت اقدام نمود . به طور مثال وقتی که عرض خطوط عبور، کمتر از حد استاندارد بوده و ترافیک عبوری شامل تعداد قابل توجهی وسایل نقلیه سنگین باشد و یا چنانچه به علت اشغال شدن قسمتی از عرض راه در قسمت میانی سواره رو، عبور وسایل نقلیه غیرممکن باشد، برای حفاظت از کارگران، استفاده کنندگان از راه و تجهیزات و ماشین آلات، باید علامتگذاری و مخروط گذاری ( مخروطی ترافیکی – کله قندی ) به طور مناسبی انجام شود، همان گونه که در شکلهای زیر نشان داده شده است.

تجهیزات ترافیکی - مخروطی ترافیکی - مخروط ترافیکی - قیمت تجهیزات ترافیکی2
در عملیات خط کشی طولی راه به صورت اسپری Spray و یا اسکرید Screed ، ماشین خط کشی با سرعت حدود 4 تا 8 کیلومتر در ساعت حرکت مینماید. بنابراین نمیتوان از علایم ثابت در کنار راه استفاده نمود. در این صورت علایم در جلوی وسیله نقلیه ای که در جلوی ماشین خط کشی حرکت می نماید، نصب میشود. البته این روش در راههای باریک سواره رو برای سبقت گرفتن ایجاد مشکل می نماید. در این صورت میتوان با نصب علایم مناسب بر روی بدنه ماشین خط کشی، ایمنی لازم را برقرار نمود.

ایستگاههای بازدید

بازدید از راه و ابنیه فنی و تحقیق و یا آمارگیری ترافیکی، باید بر اساس کسب مجوز قبلی از ادارات راه و ترابری انجام پذیرد.
وسایل نقلیهای که به این منظور عازم محورها میشوند، باید به خوبی رنگ شوند، به طوری که به  وضوح قابل رؤیت باشند. همچنین ضمن نصب علایم مناسب، چراغ کهربایی (زرد) چشمک زن بر روی سقف هر یک از آنها نصب شده باشد تا توسط استفاده کنندگان از راه به وضوح دیده شده و توسط پلیس راه قابل شناسایی باشند.

هنگام ورود به محل کار باید نکات زیر به دقت مورد توجه قرار گیرند:

– وسیله نقلیه در منتهی الیه شانه راه و به فاصله 10 متر از محل کار و در صورت وجود کنارگذر و یا فضای مناسب در آن محل متوقف گردد.
– باید یک حداقل فاصله دید مناسب به منظور تأمین ایمنی بیشتر بین ترافیک عبوری و افراد مشغول به کار ایجاد نماید.
– قبل از ترک وسیله نقلیه، افراد، لباس با قابلیت دید بالا بپوشند.
– وسیله نقلیه را در صورت امکان از درب سمت دورتر از ترافیک عبوری ترک نمایند . در غیر این صورت قبل از باز کردن درب و پیاده شدن مراقب ترافیک نزدیک باشند.
– در هنگام حضور در محل برای جلوگیری از خطر لغزیدن و افتادن، کارگران از دویدن در سطح سواره رو اجتناب نمایند.
– برای احتراز از لغزش و سقوط در سطح راه، تدابیر و مراقبتهای لازم در هنگام بالا و پایین آمدن از شیب ها اتخاذ گردد.
– حتی الامکان بازدید در زمانی انجام شود که ترافیک عبوری کم است، در تمام مدت انجام کار چراغ چشمک زن وسیله نقلیه روشن باشد.
– اطمینان حاصل نمایید که تمام پرسنل به اندازه کافی ورزیده و مطلع می باشند.
– بازدید و بررسی از قبل برنامه ریزی شده باشد و برنامه تنظیم شده از سوی کلیه افراد رعایت گردد.
– اگر شرایط جوی نامناسب و دید کافی وجود ندارد، بازدید انجام نشود.
– بررسی و بازدید به سرعت انجام پذیرد.

استفاده از پرچمدار

با توجه به حجم ساعتی ترافیک و نوع کار، ممکن است ناظر مربوط، استفاده از پرچمدار را در جهت هشدار به ترافیک عبوری و تأمین ایمنی لازم، به همراه طرحهای راه بندان مربوط توصیه نماید.

تجهیزات ترافیکی - آموزش

تجهيزات ترافيكي – عملیات جاده ای و کارهای سیار – قسمت اول

کارهای سیار و کارهای کوچکی که با وسیله نقلیه انجام میشود، شامل کارهای سیار و کارهای کوچکی است که با یک یا چند وسیله نقلیه انجام میشود. به طوریکه دارای حرکت و توقف های کوتاه درطی انجام کار باشد .

مانند پاک کردن و تنظیم قنوها، مرمت شانهها، تسطیح و موج تراشی، ریزش برداری، برفروبی، نمک پاشی بازدید پلها و تونلها، آمارگیری ترافیکی و خطکشی راهها که عملیات اجرایی همزمان با عبور ترافیک صورت گیرد. در کار به این روش ممکن است نیازی به استفاده از تجهیزات ترافیکی مانند مخروطی ایمنیمخروطی ترافیکیتجهيزات ترافيكي و محافظتهای ایمنی نباشد، در زیر توصیه های لازم در این خصوص ارائه میشود.

استفاده از وسیله نقلیه

عملیات اجرایی در راهها ممکن است با استفاده از وسیله نقلیه ایستاده و یا در حال حرکت در سطح سواره رو انجام شود به جز در عملیات راهداری اضطراری و اتفاقی (از قبیل برفروبی، نمک پاشی، ریزش برداری و استفاده از تجهيزات ترافيكي و … ) در صورتی میتوان از این روش استفاده نمود که دید کافی وجود داشته باشد و وسایل نقلیه به خوبی دیده شوند. وقتی کار در نواحی مرکزی سواره رو انجام میشود و ترافیک در هر دو جهت حرکت مینماید، باید با ناظر مربوط مشورت شود.

نیازهای اساسی

وسایل نقلیه باید:
– به خوبی رنگ شده باشند، به طوری که به وضوح قابل رؤیت باشند.
– دارای حداقل یک چرغ کهربایی (زرد) چشمک زن در روی سقف باشند.
– در جهتی که وسایل نقلیه به آنها نزدیک میشوند، دارای یک تابلوی “از راست یا چپ برانید”
باشند.
– سمت عبور را برای رانندگان مشخص کنند . برای تعیین حداقل ابعاد علامت به جدول زیر مراجعه نمایید.

علائم-ایمنی-ایمن-سازی-جاده-پل-تابلو-ها-تابلو-های-اخطاری-مورد-نیاز-تابلو-ترافیکی-تابو-اخباری-عملیات-جاده-ای-

تجهيزات-ترافيكي

علایم ثابت اضافی

در موارد زیر باید از علایم ثابت اضافی استفاده نمود:
– هرگاه به دلیل وجود موانع طبیعی و یا قوسهای افقی و یا قائم در جاده، وسیله نقلیه به خوبی قابل
رؤیت نباشد.
– حجم ترافیک عبوری بالا باشد.
– فضای کافی برای عبور ترافیک از کنار وسیله نقلیه وجود نداشته باشد.
– عملیات در آزادراه ها انجام شود.
– وسیله نقلیه به کندی حرکت کند و یا این که احتیاج به توقف های مکرر داشته باشد.
در چنین مواردی باید از علامت“جاده در دست تعمیر” با صفحات متمم مناسب استفاده نمود،همچنین باید علامت “جاده باریک میشود” در هر دو جهت به طور مناسب به کار رود . علایم نباید در فاصله بیش از 5/1 کیلومتر از محل انجام کار قرار گیرند.
چنانچه کار در عرض تقاطع انجام میشود، یک تابلو اخطاری “جاده در دست تعمیر” باید در هر طرف از محوطۀ کاری تجهيزات ترافيكي گذاشته شود

ادامه دارد…

تجهیزات ترافیکی - فروش تجهیزات ترافیکی

تجهيزات ترافيكي – عملیات اجرایی قسمت سوم ( کار درمیادین و تونل ها )

در مقالات و آموزش های گذشته در رابطه با تجهیزات ترافیکی مورد نیاز جهت انجام عملیات جاده ای به بحث پرداختیم در این مقاله به علائم مهم در عملیات جاده ای خواهیم پرداخت .

در قسمت اول و دوم این مقاله در رابطه با مسدود کردن جاده های 3 لاین و همچنین مسدود کردن لاین چپ و راست و همچنین کار در تقاطع ها نوشتیم در ادامه مقاله ی قبلی به کار در میادین و تونل ها و علائم و تجهیزات ترافیکی مورد نیاز در هنگام عملیات جاده ای در مکان های ذکر شده خواهیم پرداخت .

کار کردن در میادین

کارکردن در میادین و یا نزدیکی آنها فقط با کسب مجوز از اداره راه و ترابری محل و همچنین هماهنگی با پلیس راه امکانپذیر است.

کار کردن در ورودی و خروجی میادین

وقتی نتوان پس از اتمام کار، ترافیک را در دو جهت عبور داد، باید یک ر اه انحرافی احداث شود که در این خصوص لازم است با ناظر و مشاور مربوط مشورت شود

کار کردن در ناحیه دایرهای میدانها

در این مواقع باید سعی نمود ترافیک را به طور مناسب عبور داد، در غیر این صورت یک راه انحرافی لازم خواهد بود، در مواقع اضطراری و ضروری، پلیس راه را در جریان امور قرار دهید.

کار در تونلها

در هنگام کار در تونلها و یا قسمت ورودی و خروجی آنها با توجه به اختلاف میزان روشنایی داخل و خارج تونل (خصوصاً در طول روز) و نیز محدودیت عرض و ارتفاع عبور، باید قبل از ورود به محوطۀ کاری (تونل) مطابق طرحهای ارائه شده، هشدار لازم به ترافیک عبوری داده شود . استفاده از چراغهای راهنمای سه مرحله ای به همراه پرچمدار قبل از محوطه کاری (خارج از تونل) در هدایت ایمن ترافیک توصیه میگردد. در اینگونه موارد ارجح است تا پایان عملیات اجرایی، تونل به طور موقت مسدود گردد و در صورت وجود کنارگذر، ترافیک از این طریق عبور داده شود . ضرورت دارد ضمن مشورت با ناظر، قبلاً مسئولان اداره راه و ترابری و پلیس راه را در جریان اجرای کار قرار داد.

علایمگذاری برای راههای انحرافی (دسترسیهای موقت)

شکلهای زیر ،علایم گذاری برای راههای انحرافی (دسترسیهای موقت) در یک راه اصلی دوخطه و یک راه ششخطه را نشان میدهد . در اینگونه موارد لازم است با نصب علایم پیش آگاهی، استفادهکنندگان از راه را از مسدود بودن مسیر و ادامه حرکت از طریق راه انحرافی مطلع نمود. لذا ضرورت دارد در زمان اجرای طرح، علایم و تابلوهای قبلی و ثابت موجود که پیامهای متفاوتی را با علایم طرح میدهند، به نحو مناسبی پوشاند تا باعث گمراهی رانندگان نگردند.

تجهیزات ترافیکی - فروش تجهیزات ترافیکیتجهیزات ترافیکی - فروش تجهیزات ترافیکی

تجهيزات ترافيكي برای عملیات اجرایی قسمت دوم – کار در تقاطع ها

در مقالات و آموزش های گذشته در رابطه با تجهیزات ترافیکی مورد نیاز جهت انجام عملیات جاده ای به بحث پرداختیم در این مقاله به علائم مهم در عملیات جاده ای خواهیم پرداخت .

در قسمت اول این مقاله در رابطه با مسدود کردن جاده های 3 لاین و همچنین مسدود کردن لاین چپ و راست نوشتیم در ادامه مقاله ی قبلی به کار در محل تقاطع ها و علائم و تجهیزات ترافیکی مورد نیاز در هنگام عملیات جاده ای در مکان های ذکر شده خواهیم پرداخت .

کار در محل تقاطعها

در حین انجام کار در محل تقاطع ها جریان ترافیک باید برقرار باشد، در غیر این صورت ممکن است یک راه انحرافی لازم باشد.

اگر کار در قسمت کناری یک راه اصلی انجام میشود، تابلوی “جاده در دست تعمیر است” و تابلوی فلش را باید در این مکان نصب نمود. (همانگونه که در شکلهای مربوط نشان داده شده است).
شکل های زیر ،کار در مجاورت یک تقاطع را نشان میدهد. در کارهای مشابه مخروطی ترافیکی ( مخروطی ایمنی ) باید طوری در مجاورت تقاطع قرار گیرند که به رانندگان در گردش به چپ یا راست، آگاهی لازم را بدهند.

تجهیزات ترافیکی - فروش تجهیزات ترافیکیتجهیزات ترافیکی - فروش تجهیزات ترافیکی
برای تعیین ابعاد T و D به جداول زیر مراجعه نمایید.

تجهیزات ایمنی

تجهیزات ترافیکی

کار در تقاطع هایی که به وسیله چراغهای راهنمایی و رانندگی ثابت کنترل میشوند.

در مجاورت تقاطع ها

کارهای راهسازی و راهداری در مجاورت یک تقاطع دارای چراغ راهنمایی و رانندگی میتواند سبب قطع جریان ترافیک در تقاطع شود. در این صورت چراغهای راهنمایی باید به طور مناسبی تنظیم گردند.

در تقاطع ها

شکلهای بالا ، علایمگذاری و محافظت لازم در کارهای راهداری و راهسازی در تقاطع راه فرعی با راه اصلی را نشان میدهد. تابلوهای پیشآگاهی مناسب باید در عرض بازوهای تقاطع گذاشته شود.

اگر سرعت وسایل نقلیه عبوری 60 کیلومتر در ساعت و یا بیشتر باشد، با ناظر مربوط مشورت نمایید.

نگهداری چراغهای فرمان
هنگام حمل چراغهای فرمان (راهنمایی و رانندگی) باید آنها را به طور مناسب بسته بندی نمود تا از آسیبهای احتمالی مصون بمانند.

ادامه دارد…

منبع : آیین نامه ایمنی راهها نشریه شماره ۷-۲۶۷ (ایمنی در عملیات اجرایی) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – وزارت راه و ترابری معاونت امور فنی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری

علامتگذاری برای عملیات اجرایی راه ها قسمت اول

در مقالات گذشته در رابطه با تجهیزات ترافیکی موردت نیاز در عملیات جاده ای به بحث پرداختیم در این مقاله به نحوه ی علامت گذاری در عملیات جاده ای به بحث خواهیم پرداخت

 وسیله نقلیه پارک شده

اگر از وسیله نقلیه پارک شده در ابتدای محوطه کاری برای محافظت استفاده میشود و سرعت ترافیک عبوری بیشتر از 50 کیلومتر در ساعت میباشد، باید یک فاصله حداقل 5 متری بین وسیله نقلیه
و فضای کاری وجود داشته باشد و اگر سرعت، کمتر از 50 کیلومتر در ساعت میباشد، مقدار فوق به 2 متر کاهش مییابد. در این حالت “طول محدودۀ آزاد” L را از انتهای قسمت مخروطی تا جلوی وسیله
نقلیه پارک شده اندازهگیری مینمایند. اگر کارگران در حال کارکردن در عقب وسیله نقلیه باشند، باید وسیله نقلیه را طوری پارک نمود که پشت آن به سمت کار باشد، به استثنای مواردی که دور زدن ها و
گردشها ایجاد خطر مینمایند (مانند راههای یکطرفه). در این مواقع وسیله نقلیه باید طوری قرار گیرد که بدون اینکه نیاز به دور زدن داشته باشد، بتواند به آسانی وارد و خارج شود.

عرض های جاده

اگر فضای کافی برای عبور ترافیک به صورت دو طرفه وجود نداشته باشد، ممکن است که عرض خطوط حرکت را کاهش داد و یا یک طرف به طور کامل مسدود شده و کنترل ترافیک در طرف دیگر انجام پذیرد.

شروع کار

برای تعیین مقادیر T طول ناحیه انتقال (طول مخروط محافط کاری(مخروطی ترافیکی )) و D طول ناحیه هشدار اولیه ( فاصله اولین علامت تا ابتدای محوطۀ کاری)  به جداول زیر مراجعه نمایید.

تجهیزات ایمنی

نکته:
1 –مخروطهای ایمنی ( مخروطی ترافیکی ) به فاصله تقریبی 9 متر از هم قرار میگیرند.
2 -قسمت اتصال خروجی باید به جز در جایی که یک جزیره موقتی ایجاد شده است تحت زاویه 45 درجه باشد.
3 -وقتی که تمام علایم در جای خود قرار گرفتند باید یک فرد مسئول و مطلع از بین این علایم عبور کند تا (مناسب
بودن) علایم، دوباره کنترل شود.
4 -وقتی که کنترل وسایل نقلیه مستقیماً و با استفاده از علایم ایست، آهسته و یا چراغهای راهنمای سه مرحلهای و یا
علایم حق تقدم عبور صورت بگیرد، قسمت اتصال ورودی میتواند تحت زاویه 45 درجه اجرا گردد.

تجهیزات ترافیکیتعریف فضای کار و ابعاد منطقه ایمنی در مقالات پیشین ارائه گردیده است.

کار در جادههای دارای دو سواره رو مجزا

در صورتی که لازم باشد که یک خط حرکت بسته شود، باید ضمن کسب موافقت اداره راه و ترابری، موضوع به پلیس راه اطلاع داده شود.

مسدود شدن خط عبور سمت راست

این مورد در شکلهای زیر نشان داده شده است.

تجهیزات ترافیکی
مسدود شدن خط عبور سمت چپ

این مورد در زیر نشان داده شده است.

تجهیزات ترافیکی
مسدود شدن دو خط عبور

شکل زیر طرح علایم گذاری در یک راه چهارخطه با جداکننده وسط را که دو خط آن بسته است، نشان میدهد.

تجهیزات ترافیکی
مسدود شدن سه خط عبور

شکل زیر طرح علایم گذاری در یک راه ششخطه با جداکننده وسط را که سه خط آن بسته است، نشان میدهد.

تجهیزات ترافیکیادامه دارد …

تجهیزات ترافیکی تجهیزات ایمنی بشکه نیوجرسی2

اهمیت کیفیت تجهیزات ترافیکی در حوادث جاده ای

مهمترین عامل در انتخاب کالاي تجهيزات ترافيكي و خدمات مشابه از سوی چند کمپانی چیست؟

فاکتور های مهمی که شما در انتخاب کالای کاربردی در نظر دارید چیست؟

آیا تولید کننده تعهدی در رابطه با کیفیت کالای خود دارد؟

اینها سوالاتی است که شاید برای همه ما هنگام خرید کالا و یا خدمات پیش می آید.

کیفیت در تولید یکی از مهمترین عوامل جذب و رضایت مشتری می باشد در واقع این کیفیت محصولات تولیدی ست که باعث می شود برخی از مصرف کنندگان طرفدار کالاهای یک شرکت خاص شوند .

کیفیت خود شامل چند فاکتور مهم می باشد :

1- دوام

مدت کارکرد مقاومت در برابر ضربات و صدمات یکی از مهترین فاکتورهای کیفیت می باشد .

2- کارکرد

نحوه ی کارکردن یک محصول یا به بیان دیگر مهندسی ساز بودن یک کالا از دیگر فاکتورهای کیفیت می باشد.

3- امنیت

امنیت به معنای آسیب نرساندن به کاربر می باشد که با توجه به نوع محصول می تواند جنبه های بهداشتی را هم شامل شود .

4- خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش یک کالا شامل ضمانت ِخرابی ( گارانتی ) نیز از فاکتور های مهم کیفیت محصول می باشد.

با توجه به موارد یاد شده به جرات می توان گفت کیفیت حرف اول را در انتخاب کالا می زند در یک بازار رقابتی تولید کننده ناچار به تولید کالایی با کیفیت و مطلوب می باشد و همچنین رها نکردن مشتری به حال خود پس فروش کالا ( خدمات پس از فروش ) از عوامل مهم در جذب مشتری و ماندن در کنار رقبا می باشد.

در کشورهای پیشرفته و اروپایی کارخانجات و واحدهای تولیدی ملزم به داشتن واحدی به نام کنترل کیفیت ( کیو سی – QC ) می باشند ، واحد کنترل کیفیت وظیفه دارد محصول تولیدی را در حالات مختلف در و سخت ترین شرایط آزمایش کرده و نتیجه را اعلام نماید نتیجه توسط واحد های نظارتی بازبینی شده و در صورتی که نتیجه ی آزمایش مطابق استانداردهای لازم نباشد تولید تا برطرف شدن مشکل تولید نگه داشته می شود.

تجهیزات ترافیکی تجهیزات ایمنی بشکه نیوجرسیبا توجه به موارد ذکر شده و با درنظر گرفتن موضوع و نوع محصولات این تارنما که تجهیزات ترافیکی و ایمنی می باشد این سوالات در ذهن خواننده ایجاد می شود.

آیا کیفیت تجهیزات ترافیکی و ایمنی راه ها نیز اهمیت دارد؟

آیا کیفیت تجهیزات ترافیکی در به حداقل رساندن میزان تصادفات تاثیر گذار است؟

قبل از هر چیز باید بدانیم که تجهیزات ترافیکی و ایمنی به لحاظ فیزیکی و کارکرد و نه کاربرد دسته های گوناگونی دارند در زیر به دو نمونه از آنها اشاره خواهیم کرد.

1- تجهیزات ترافیکی پلاستیکی و آهنی که ثابت هستند و قطعه و یا سیستمی که عمل خاصی را بطور مداوم انجام دهد ندارند

از این دسته میتوان به انواع بشکه ترافیکی ( بشکه ایمنی ) – کاشن تانک – نیوجرسی ترافیکی و انواع تابلو های ثابت و بولاردها اشاره کرد.

2- تجهیزات پلاستیکی و یا آهنی که در آنها تجهیزات الکترونیکی و یا مکانیکی به کار رفته است.

از این دسته نیز میتوان به چراغ های راهنمایی – راهبند های برقی و تا شونده – تابلو های سولار و … اشاره کرد.

در مورد دسته ی دوم بدیهیست کیفیت قطعات مکانیکی و الکترونیکی باید طوری باشد که مدت زمان طولانی در راه و جاده ها کارکند اما در رابطه با دسته اول شاید  این طور به نظر آید که تجهیزات ترافیکی که در دسته ی اول قرارمی گیرند در جاده و اتوبان ها نصب شده و تا مدت زمان زیادی و یا حداقل تا بروز اولین حادثه ی تصادف سالم می مانند در نتیجه نیازی به داشتن کیفیت بالا ندارند!!! در صورتی که این یک نظر و تفکر کاملا اشتباه می باشد زیرا این تجهیزات در مرور زمان یا در مجاورت گرما و سرما رنگ خود را از دست داده و بلا استفاده می گردند یا با کوچک ترین ضربه و فشار شکسته و کارایی خود را از دست می دهند یا در نمونه هایی که در آنها از شبرنگ استفاده شده بازتاب لازم را نداشته و دیده نمی شوند.

اما سوال دوم …

آیا کیفیت تجهیزات ترافیکی در به حداقل رساندن میزان تصادفات تاثیر گذار است؟

سالانه تعداد بسیاری از هموطنانمان در حوادث جاده ای جان خود را از دست می دهند درصد نسبتا بالایی از این تعداد مرگ و میر مربوط به کیفیت خودرو و عدم رعایت نکات ایمنی می باشد اما تعداد زیادی نیز به علت ایمن نبودن جاده ها و راه ها و همچنین بی کیفیت بودن تجهیزات ترافیکی موجود جان خود را از دست می دهند به عنوان مثال تجهیزات ترافیکی درجه یک  و با کیفیت ، یک تابلو با شبرنگ با بازتابش بالا و استاندارد می تواند راننده را از وجود یک پیچ خطرناک مطلع نموده و باعث حفظ جان راننده و سرنشینان شود . یک بشکه ترافیکی با کیفیت بالا و یا یک نیوجرسی با کیفیت میتواند مانع از سقوط ماشین به ته دره شده و باعث نجات جان هموطنانمان شود.

لذا با توجه به موارد ذکر شده چنین می توان برداشت که تجهیزات ترافیکی و ایمنی نصب شده بر روی سطح جاده ها و راه های کشورمان باید از بهترین مواد تولید شوند تا باعث ایمن تر شدن راه هها و جاده های کشورمان گردند.

امید است تولید کنندگان و فروشندگان تجهیزات ترافیکی و ایمنی از تولید و فروش تجهیزات ایمنی بی کیفیت و غیر استاندارد حذر کرده و واحدی را جهت کنترل کیفیت محصولات خود ایجاد نمایند زیرا همه ی ما تولید کنندگان و فروشندگان این تجهیزات در قبال جان مسافران و رانندگان کشورمان بطور مستقیم مسئول هستیم.