Uncategorized @fa

علایم ایمنی و ایستگا های پرچمداری در عملیات جاده ای قسمت اول

علایم ایمنی - پرچمدار - پرچم زن - فروش علایم ایمنی

[av_textblock size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=” color=” id=” custom_class=” av_uid=’av-krm0bn0u’ admin_preview_bg=”]

ایستگاههای پرچمداری و علایم ایمنی “ایست / آهسته

در صورتی که قبل از شروع محوطۀ کاری از علایم ایمنی پیش آگاهی به شرحی که در نوشته های قبل اشاره گردید استفاده نشده باشد، ایستگاههای پرچمداری و علایم ایمنی “ایست / آهسته” باید در فاصله 60 تا90 متری قبل از شروع محوطۀ کاری استقرار یابند تا رانندگان قبل از رسیدن به محوطۀ کاری زمان کافی برای کاهش سرعت و تطبیق با شرایط محیطی را داشته باشند . این فاصله به سرعت وسایل نقلیه در
نزدیک شدن به محل و شرایط فیزیکی موجود بستگی دارد . در هر صورت ایستگاه باید حداقل از فاصله 100 متری برای ترافیک عبوری تحت کنترل قابل رؤیت باشد . چنانچه در منطقۀ کاری و به دلیل وجود
موانع طبیعی و یا قوسها و یا شیبهای تند، فاصلۀ دید کمتر از 100 متر باشد، میباید با افزایش فاصله ایستگاه از محوطه کاری، حداقل فاصله دید 100 متر را برای ترافیک عبوری که به محوطه کاری نزدیک
میشود، تأمین نمود.

پرچمدار (متصدی علامت ایست / آهسته) باید در شانۀ مجاور به ترافیک تحت کنترل و یا در خطی که راهبند قرار داده شده بایستد، در موانع “نقطه ای” ممکن است لازم باشد در شانۀ مخالف خط راهبند
مستقر شود. همچنین نباید تحت هیچ شرایطی در خطی بایستد که ترافیک از آن عبور میکند . پرچمدار “متصدی علامت” “ایست / آهسته” می بایست به صورت واضح توسط رانندگان تمامی جهت مجاز
حرکت، قابل رؤیت باشد، به همین جهت متصدی مربوط باید به تنهایی بایستد و از تجمع کارگران در اطراف ایستگاه جلوگیری شود.

ایستگاه پرچمداری و علامت “ایست / آهسته” در ساعات شب، باید از نور و دید کافی برخوردار باشد.
همچنین علایم و پرچمهای مورد استفاده در شب و مواقعی که محدودیت دید وجو د دارد، میباید منعکس کننده نور باشند.

پرچمداری

پرچمداری به عنوان یک روش در کنترل موقت ترافیک در راهها، باید توسط افراد آموزش دیده ای که واجد صلاحیتهای لازم باشد صورت پذیرد. لذا برخورداری از وضعیت مناسب جسمانی (خصوصاً دید و
شنوایی مطلوب) از جمله موارد مهمی است که در گزینش و به کارگیری پرچمدار، باید مدنظر قرار گیرد.

لباس پرچمدار

رنگ لباس پرچمدار باید زرد و یا نارنجی فلورسنت بوده و چنانچه کار در ساعات شب و یا مواقعی که به لحاظ شرایط جوی، دید محدودی باشد صورت گیرد، باید این لباس دارای نوارهای منعکس کننده
نور به عرض حداقل پنج سانتیمتر باشند، در این خصوص رعایت استاندارد لباسهای با قابلیت دید بالا اکیدا  توصیه میگردد 1994 :B.S(EN) 471

علایم ایمنی - پرچمدار - پرچم زن - فروش علایم ایمنی
[/av_textblock]

دیدگاهتان را بنویسید