مقالات

تجهيزات ترافيكي – عملیات جاده ای و کارهای سیار – قسمت اول

تجهیزات ترافیکی - آموزش

[av_textblock size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=” color=” id=” custom_class=” av_uid=’av-krm0pbl0′ admin_preview_bg=”]
کارهای سیار و کارهای کوچکی که با وسیله نقلیه انجام میشود، شامل کارهای سیار و کارهای کوچکی است که با یک یا چند وسیله نقلیه انجام میشود. به طوریکه دارای حرکت و توقف های کوتاه درطی انجام کار باشد .

مانند پاک کردن و تنظیم قنوها، مرمت شانهها، تسطیح و موج تراشی، ریزش برداری، برفروبی، نمک پاشی بازدید پلها و تونلها، آمارگیری ترافیکی و خطکشی راهها که عملیات اجرایی همزمان با عبور ترافیک صورت گیرد. در کار به این روش ممکن است نیازی به استفاده از تجهیزات ترافیکی مانند مخروطی ایمنی – مخروطی ترافیکی –تجهيزات ترافيكي و محافظتهای ایمنی نباشد، در زیر توصیه های لازم در این خصوص ارائه میشود.

استفاده از وسیله نقلیه

عملیات اجرایی در راهها ممکن است با استفاده از وسیله نقلیه ایستاده و یا در حال حرکت در سطح سواره رو انجام شود به جز در عملیات راهداری اضطراری و اتفاقی (از قبیل برفروبی، نمک پاشی، ریزش برداری و استفاده از تجهيزات ترافيكي و … ) در صورتی میتوان از این روش استفاده نمود که دید کافی وجود داشته باشد و وسایل نقلیه به خوبی دیده شوند. وقتی کار در نواحی مرکزی سواره رو انجام میشود و ترافیک در هر دو جهت حرکت مینماید، باید با ناظر مربوط مشورت شود.

نیازهای اساسی

وسایل نقلیه باید:
– به خوبی رنگ شده باشند، به طوری که به وضوح قابل رؤیت باشند.
– دارای حداقل یک چرغ کهربایی (زرد) چشمک زن در روی سقف باشند.
– در جهتی که وسایل نقلیه به آنها نزدیک میشوند، دارای یک تابلوی “از راست یا چپ برانید”
باشند.
– سمت عبور را برای رانندگان مشخص کنند . برای تعیین حداقل ابعاد علامت به جدول زیر مراجعه نمایید.

علائم-ایمنی-ایمن-سازی-جاده-پل-تابلو-ها-تابلو-های-اخطاری-مورد-نیاز-تابلو-ترافیکی-تابو-اخباری-عملیات-جاده-ای-

تجهيزات-ترافيكي

علایم ثابت اضافی

در موارد زیر باید از علایم ثابت اضافی استفاده نمود:
– هرگاه به دلیل وجود موانع طبیعی و یا قوسهای افقی و یا قائم در جاده، وسیله نقلیه به خوبی قابل
رؤیت نباشد.
– حجم ترافیک عبوری بالا باشد.
– فضای کافی برای عبور ترافیک از کنار وسیله نقلیه وجود نداشته باشد.
– عملیات در آزادراه ها انجام شود.
– وسیله نقلیه به کندی حرکت کند و یا این که احتیاج به توقف های مکرر داشته باشد.
در چنین مواردی باید از علامت“جاده در دست تعمیر” با صفحات متمم مناسب استفاده نمود،همچنین باید علامت “جاده باریک میشود” در هر دو جهت به طور مناسب به کار رود . علایم نباید در فاصله بیش از 5/1 کیلومتر از محل انجام کار قرار گیرند.
چنانچه کار در عرض تقاطع انجام میشود، یک تابلو اخطاری “جاده در دست تعمیر” باید در هر طرف از محوطۀ کاری تجهيزات ترافيكي گذاشته شود

ادامه دارد…
[/av_textblock]

دیدگاهتان را بنویسید