آموزش

محصولی جدید برای ایمن تر کردن عملیات جاده ای

نی - عملیات جاده ای

این محصول همانطور که در ویدئو مشاهده خواهید کرد با استفاده از نوار های فلزی سرعت کامیون ها و وسایل نقلیه خارج شده از مسیر را کاهش داده و باعث می شود خسارات وارده از برخورد بسیار پایین بیاید.

ایمنی - عملیات جاده ای

 

 

دیدگاهتان را بنویسید