آموزش

مقدمه ای بر اصول بنیادی ایمنی در عملیات اجرایی راه ها – قسمت اول

اصول ایمنی راه ها - آذین ترافیک -

انجام هرگونه عملیات اجرایی و کنترل ترافیک بر روی راه های موجود ، باید ضمن حفظ ایمنیاستفاده کنندگان از راه، مأموران و کارگران مربوط، جریان روان و ایمن ترافیک و سرعت عمل در انجام کار را همراه داشته باشد . بنابراین برنامه ریزی مناسب و هماهنگ فعالیتها، به منظور تأمین ایمنی لازم و کاهش تراکم ترافیک و نیز جلوگیری از تأخیر در سفر و ناراحتی استفاده کنندگان از راه، با اهمیت می باشد.

اصول ایمنی راه ها - آذین ترافیک -
عملیات راهداری و راهسازی و کنترل ترافیک در سواره رو یا شانه راه ب ه دلیل تغییر وض عیت تردد ،
ممکن است به ایمنی و حرکت آزادانه وسایل نقلیه، دوچرخ ه سواران و عابران پیاده خلل وارد کند . لذا
هشدار واضح و به موقع به استفاده کنندگان از راه ، قویاً تأکید می شود. در این قبیل موارد تراکم ترافیک به
طور مداوم افزایش یافته و باید مأموران انتظامی، راه داری، راهسازی و پیمانکاران ، به منظور ایمنی هر
چه بیشتر، اطلاعات مورد نیاز انجام عملیات را به استفاده کنندگان از راه، ارائه نمایند.
در ایننوشته سعی شده تا بر اساس بخش علایم آیین نامه ایمنی راه ها، یک استاندارد عملی مناسب
برای علایم گذاری و ایمن سازی در این گونه عملیات که توسط راهداران ، پیمانکاران و مأموران انتظامی
صورت می گیرد، برای ایمنی استفاده کنندگان از راه و پرسنلی که عملیات جاده ای را به انجام می رسانند و
یا مأموران انتظامی که مشغول انجام وظیفه هستند و نیز کنترل و هدایت ایمن ترافیک ، ارائه گردد .
استاندارد یاد شده حداقلی است از آنچه که باید در این گونه موارد اجرا شود. اگر چه در محلهای خاص و
بر مبنای مطالعات مهندسی و با توجه به شرایط موجود در محل ، ممکن است علایم و تجهیزات متناسب
دیگری نیز مورد نیاز باشد.
در محل انجام عملیات، شخص حقیقی یا حقوقی و یا سازم انهای ذی ربط در قبال جان تمام
استفاده کنندگان از راه و حفاظت آنها از جراحات و نیز حفظ اموال آنها از خسارات احتمالی مسئول
می باشند. بنابراین هشدارها، موانع فیزیکی و دیگر اقدامها به میزانی که مورد نیاز است ، باید در مجاورت
محل کار ب ه کار رود . بدیهی است پیمانکاران باید قبلاً بر اساس ضوابط و مقررات مربوط ، ضمن کسب
موافقت اداره راه و ترابری محل، زمان شروع و خاتمه کار را به طریق مقتضی به اطلاع پلیس راه
برسانند.
عملیات اجرایی باید با نصب علایم ترافیکی مصوب آیین نامه ایمنی راه های ایران همراه باشد .
ضرورت دارد وسایل نقلیه ای که مورد استفاده قرار می گیرند ، از فواصل دور به خوبی قابل رؤیت باشند، و
درجه بالایی از حفاظت پرسنل را موجب شوند . ناظران باید به تمام مراحل تعیین شده برای نصب،
نگهداری و جمع آوری علایم و تجهیزات ایمنی در عملیات اجرایی، و نیز گماردن پرچمدار (دیده بان) در
محلهای مقتضی، کاملاً آگاه بوده و قبلاً آموزشهای لازم را دیده باشند و مأموران و کارگران را مرتباً از
نحوه ورود و ترک ایمن محل کار در شروع و انتهای هر نوبت کار روزانه و در مواقع اضطراری آگاه
نمایند.


علایم و تجهیزات مربوط باید زمانی که دیگر مورد نیاز نیستند، در اسرع وقت جمع آوری شوند.
کلیه پرسنل (اعم از مأموران انتظامی و راهداری و کارگران ) در محل کار در سطح جاده ، باید از
فواصل دور برای رانندگان به خوبی قابل دیدن باشند . به همین منظور لباسی که می پوشند، باید در شب
و روز از قابلیت دید بالایی برخوردار باشد. رعایت استاندارد 4711994:BS(EN)  در این خصوص اکیداً
توصیه می گردد.
خستگی، هشیاری را کاهش می دهد و در این صورت امکان بروز سانحه در محیطهای کاری افزایش
می یابد. بنابراین برای ایمنی پرسنل، مسئولان و کارفرمایان ، نباید به آنان اجازه ساعات کار متوالی و
مفرط را بدهند . در صورت وقوع حادثه در محدوده عملیات، پیمانکار باید سریع اً مراتب را به پلیس راه و
مرکز امدادرسانی اطلاع داده و به کمک حادثه دیدگان بشتابد.

منبع : کتاب آینامه اینمی راه ها -(ایمنی در عملیات اجرایی) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – وزارت راه و ترابری -معاونت امور فنی- معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری-دفتر امور فنی، تدوین معیارها پژوهشکده حمل و نقل

دیدگاهتان را بنویسید