نوشته‌ها

علامت گذاری برای ترافیک عبوری قسمت دوم

در ادامه ی آموزش قبل پیرامون علامت گذاری در عملیات جاده ای در این قسمت به نکاتی در رابطه با بهسازی و روسازی منطقه ی عملیاتی خواهیم پرداخت.

ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﭘﺮوژﻩ ﻫﺎی ﺑﻬﺴﺎﺯی و ﺭوﺳﺎﺯی ﺭﺍﻩ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻋﺎﯾﺖ گردد.

ﺩﺭ ﭘﺮوژﻩ ﻫﺎی ﺑﻬﺴﺎﺯی و ﺭوﺳﺎﺯی ﺭﺍﻩ ﻫﺎ، ﺷﺎﻣﻞ ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﮔﺮﻡ ﯾﺎ ﺳﺮﺩ  ( ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﺳﻄﺤﯽ- ﺭوﺩ ﻣﯿﮑﺲ-ﺳﯿﻠﮑﺖ ) و ﻧﯿﺰ ﻗﯿﺮﭘﺎﺷﯽ ﺳﻄﺢ ﺭﺍﻩ ﻫﺎ (اندود سطحی یا نفوذی) اید نکات ذیل رعایت گردد:

جاده لغزنده است.

از علامت اخطاری “جاده لغزنده است”، در طولی از راه که قیرپاشی شده و یا خطر لغزندگی وجود دارد، استفاده گردد.

پرتاب سنگ

علامت اخطاری “پرتاب سنگ” در طولی از راه که خطر پرتاب سنگ در سوارهرو وجود دارد، نصب شود.

خطر لغزندگی جاده و یا پرتاب سنگ

زمانی که “خطر لغزندگی جاده و یا پرتاب سنگ” از بین رفت، علامت مربوط باید جمع آوری گردد

بتدا و انتهای محل عملیات

در طرفین محل اجرای عملیات (ابتدا و انتهای محل عملیات) دو نفر پرچمدار که آشنا به فنون پرچمداری باشند، در تمام طول مدت عملیات، برای هدایت ترافیک مستقر گردند.

 طول عملیات آسفالت

طول عملیات آسفالت در هر روز به نحوی انتخاب گردد که کل عرض سواره رو در طول مذکور به طور همزمان و در همان روز آسفالت گردد.

پایان عملیات روزانه

در پایان عملیات روزانه، محل اتمام روکش (لایه) آسفالتی جدید با شیبی ملایم به آسفالت موجود متصل گردد.

چاله های مربوط به عملیات لکه گیری آسفالت

چالههای مربوط به عملیات لکهگیری آسفالت، در همان روز، لکه گیری و پر شوند.

اختلاف سطح بین شانه و سواره رو

به منظور جلوگیری از ایجاد اختلاف سطح بین شانه و سواره رو همزمان با پیشرفت عملیات آسفالت، شانه های طرفین راه نیز تکمیل گردد، در غیر این صورت در اسرع وقت این عمل انجام شود.

کار در شانه راههای اصلی دو خطه که محل عبور عابران پیاده است. کار در شانه راههای اصلی دو خطه که محل عبور عابران پیاده است.

خط کشی

با توجه به اهمیت خط کشی راه، به محض اتمام آسفالت و همچنین بلافاصله پس از تکمیل آسفالت هر لایه روکش در نقاط لازم، باید خط کشی، تکمیل و یا تجدید گردد.

ارجح است که اصلاح آنی خط کشی پس از انجام کارهای جادهای، جزئی از قرارداد کار باشد . در صورتی که خط کشی با مواد دایمی ممکن نباشد، خصوصاً در محلهایی که فقدان علایم و خط کشی ممکن است به شرایط خطرناکی منجر شود، باید فوراً رنگ سرد به کار رود .  تأخیر در تجدید خط کشی به نحوی که با برنامه خط کشی دایمی در منطقه پس از پایان عملیات بهسازی متناسب نباشد، بسیار نامطلوب است. در طولی از راه که فاقد خط کشی است، نصب تابلوی اخطاری “خطرات دیگر” به همراه صفحه متممی که بر روی آن جملۀ “راه بدون خط کشی تا … متر  به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شده، ضروری میباشد. جداول زیر اندازه و فاصله نصب علامت خطر و صفحۀ متمم را مشخص نموده است، کلیه خط کشی هایی که ممکن است منحرف کننده باشند، باید دائماً اصلاح و یا پاک شوند. هنگام خط کشی سطح سواره رو برای حفظ چشم گربه ای ها باید تدابیر لازم بهوسیله گذاشتن حفاظ مناسب بر روی آنها اتخاذ گردد. پس از پایان عملیات لکه گیری و مرمت رویه های آسفالتی، خط کشیهای محو شده باید تجدید شوند.

بدیهی است تا زمانیکه اختلاف سطح شانه ها با سوارهرو، اصلاح و تکمیل نگردیده، باید از مخروط های ایمنی و سایر علایم و تجهیزات لازم که نشان دهنده وجود خطر و اختلاف سطح بین سوارهرو و شانه ها میباشد، استفاده گردد.

 علائم-ایمنی-ایمن-سازی-جاده-پل-تابلو-ها-تابلو-های-اخطاری-مورد-نیاز-تابلو-ترافیکی-تابو-اخباری-عملیات-جاده-ای-

علائم اخطاری اندازه و فاصله نصب آنها

نکته:

1 -سرعت حرکت وسایل نقلیه (ستون 1) باید در هر جا که ممکن است، 85 %سرعت نزدیک شدن باشد.

2 -اندازه های کوچکتر علایم باید فقط هنگامی مورد استفاده قرار گیرند که مسئله رعایت زیبایی و یا محدودیتهای طبیعی نصب، علامت بزرگتر را غیر قابل استفاده سازد.

3 -اندازه های بزرگتر علایم باید وقتی که شرایط نصب ایجاب کند و یا وقتی احتمال وقوع تصادف زیاد باشد، به کار روند.

 

علائم ایمنی - ایمن سازی جاده - پل -تابلو ها-تابلو های اخطاری مورد نیاز- تابلو ترافیکی تابو اخباری

اصول بنیادی در عملیات اجرایی راه ها – قسمت چهارم

در قسمت قبل از سری آموزش های سایت آذین ترافیک در رابطه با تعاریف دیکته شده از جانب وزارت راه نوشتیم در ادامه به تجهیزات مورد نیاز در حین عملیات اجرایی در راه ها خواهیم پرداخت.

علایم و تجهیزات مورد نیاز

مهم نیست که کار کوچک یا بزرگ است، بر روی زمین اجرا میشود یا در ارتفاع، در تمام کارها به آگاهی دادن و اطلاعرسانی کافی و به موقع نیاز میباشد. در مورد کارهای خاص و غیر منتظره، ممکن است با توجه به مطالعات مهندسی محل کار، علایم و تجهیزات متناسب دیگری نیز مورد نیاز باشد.

علائم پیش آگاهی

اولین علامتی که باید توسط رانندگان رؤیت شود، تابلوی اخطاری “جاده در دست تعمیر است” میباشد که باید با فاصله مناسبی قبل از شروع کارهای راهداری و راهسازی (محوطۀ کاری) نصب گردد. ابعاد و حداقل فاصلۀ آن از ابتدای مخروط محافظکاری با توجه به نوع جاده و حداکثر سرعت مجاز متغیراست.

در جدول زیر فاصله نصب این علامت با توجه به فضای کاری موجود و مناسبترین و بهترین  وضعیت دید رانندگان ارائه گردیده است. تابلوی اخطاریراه باریک میشود” به رانندگان در مورد کم شدن عرض سوارهرو اخطار میدهد . این تابلو در کنارۀ سمت راست و در جزیره میانی راههای با جدا کننده وسط و بین اولین علامت و شروع مخروط محافظکاری نصب میشود. در موقع اجرای طرح، علایم و تابلوهای قبلی و ثابت موجود که پیامهای متفاوتی را با علایم طرح میدهند، باید بهطور مناسبی پوشیده شوند تا باعث گمراهی رانندگان نگردند.

مخروطهای ایمنی (مخروطی ایمنی – مخروطی ترافیکی – کله قندی ) و چراغهای روشنایی

در محل عملیات اجرایی یک ردیف از مخروطهای ایمنی برای هدایت وسایل نقلیه مورد استفاده قرار میگیرد.

در شب هنگام و مواقعی از روز که به دلیل شرایط بد آب و هوایی دید کافی وجود ندارد، برای ایجاد روشنایی لازم در راه ممکن است، از چراغ استفاده شود. در محلهایی که سرعت وسایل نقلیه زیاد است، باید طول مخروط محافظ کاری ( مخروطی ایمنی – مخروطی ترافیکی ) همانگونه که در جدول زیر مشخص شده است افزایش یابد.

نکته:
1 –مخروط های ایمنی به فاصله تقریبی 9 متر از هم قرار میگیرند.
2 -قسمت اتصال خروجی باید به جز در جایی که یک جزیره موقتی ایجاد شده است تحت زاویه 45 درجه باشد.
3 -وقتی که تمام علایم در جای خود قرار گرفتند باید یک فرد مسئول و مطلع از بین این علایم عبور کند تا (مناسب بودن) علایم، دوباره کنترل شود.
4 -وقتی که کنترل وسایل نقلیه مستقیماً و با استفاده از علایم ایست، آهسته و یا چراغهای راهنمای سه مرحله ای و یا علایم حق تقدم عبور صورت بگیرد، قسمت اتصال ورودی میتواند تحت زاویه 45 درجه اجرا گردد.

چراغهای کهربایی (زرد) چشمک زن که برای آگاهی دادن و هشدار به رانندگان و ترافیک عبوری در مورد مشخص کردن محوطۀ کاری به کار میرود، نباید با ارتفاع کمتر از 1.1 متر و بیشتر از 1.5 متر از سطح سواره رو نصب شود. این چراغها باید در طول شبانه روز همواره فعال باشند.

ناحیه ایمنی

سطح و فضای کاری و همچنین ناحیه ایمنی باید دارای مخروط های ایمنی و نور کافی باشد . هرگز نباید از سطح ایمنی به عنوان سطح کاری و یا برای ذخیره مصالح استفاده گردد.

علایم “از راست برانید” و“از چپ برانید

در ابتدا و انتهای مخروط محافظهکاری و بر اساس طرحهای ارائه شده، باید تابلوهای “از چپ (یا از راست) برانید” قرار گیرد. قطر این علامت با توجه به سرعت حرکت وسایل نقلیه ای که از کنار محوطۀ کاری عبور مینماید، با استفاده از جدول بالا ( اول ) تعیین می گردد.

حفاظ ترافیکی

برای مشخص شدن عرض فضای کاری توصیه میشود یک حفاظ ترافیکی در داخل ناحیه مخروط محافظ کاری گذاشته شود. این حفاظ رو به سمت ترافیک عبوری قرار میگیرد . در صورت استفاده از وسیله نقلیه پارک شده در جلوی فضای کاری و یا در محل کارهای راهداری که به صورت متحرک انجام میشود، نیازی به استفاده از آن نمیباشد.

علایم تجهیزات اساسی مورد نیاز در عملیات اجرایی و کنترل ترافیک در راهها

علایم تجهیزات اساسی مورد نیاز در عملیات اجرایی و کنترل ترافیک در راهها

حفاظهای مربوط به افراد پیاده

در گودبرداریهایی که در مجاورت محلهای مسکونی و یا عبور عابران قرار میگیرند، برای جلوگیری از سقوط افراد پیاده به داخل گود، باید در طول پیاده رو حصار کافی و غیر قابل نفوذ ایجاد گردد. در محل گودبرداری های با طول زیاد، باید با بستن و اتصال حفاظها به یکدیگر، یک حفاظ پیوسته و یکپارچه و با مقاومت کافی به وجود آید. در صورتی که عمق گودبرداری از 1.2 متر بیشتر باشد، باید ضمن مشورت با ناظر مربوط از حفاظهای با استحکام کافی استفاده شود.

تابلوهای اطلاعاتی

به جز در مواردی که کارهای راهداری با وسیله نقلیه و به صورت متحرک انجام میشود . در هر محوطۀ کاری، باید یک تابلو اطلاعاتی به منظور آگاهی دادن به استفاده کنندگان از راه به کار برده شود . این تابلو باید طوری نصب گردد که دید را کاهش نداده و باعث مسدود شدن سوارهرو و یا پیادهرو نگردد. تابلوی مذکور باید حاوی اطلاعات کافی در مورد کار مربوط (خلاصه وضعیت کاری)، نام پیمانکار، عذرخواهی برای تأخیر در سفر و مشکلات پیش آمده ناشی از محدود شدن عرض جاده و همچنین یک شماره تلفن برای تماس در مواقع ضروری باشد.

علامت پایان کارهای راهداری و راهسازی

تابلوی انتهای کارهای راهداری و راهسازی بر اساس جدول زیر در فاصله 10 تا90 متری بعد از محوطۀ کاری قرار میگیرد.

تجهیزات اضافی

لازم است علایم و تجهیزات اضافی مورد نیاز برای کنترل ترافیک به واسطه موقعیت و محل انجام کار قبلاً بررسی شود. به عنوان مثال بعضی اوقات لازم است علایم هشدار دهنده و اخطاری در هر دو طرف جاده نصب شوند. مثلاً در جایی که علایم سمت راست به دلیل ترافیک سنگین قابل رؤیت نمیباشند، همچنین در آزادراهها و بزرگراهها، علایم اخطاری باید در جزیره میانی نیز تکرار گردند. در بعضی مواقع باید ترافیک عبوری به دلیل عرض محدود سوارهرو و یا حجم بالای تردد مستقیماً کنترل گردد.

روشنایی و قابلیت انعکاس علایم

بر اساس مفاد آیین نامه ایمنی راهها، کلیه علایم ترافیکی به کار رفته، باید در هنگام تاریکی به اندازه روز روشن و مؤثر باشند. بنابراین علایم باید مستقیماً توسط یک منبع نور درونی یا بیرونی و یا با استفاده از مواد و مصالح منعکس کننده (شبرنگ) روشن شوند. شبرنگ علایم باید از نوع رده مهندسی grade Engineer و یا لانه زنبوری intensity High بوده و مشخصات و حداقل بازتاب آن مطابق با استانداردهای زیر باشد:

[ 2تاBS873: Part 6 : 1983 Class 1] و یا [ 5 تا ASTM(D4956)Type VI Class 1 ] همچنین توصیه میشود در آزادراهها و بزرگراهها از شبرنگ لانه زنبوری و در سایر راهها از شبرنگ رده مهندسی استفاده گردد.

راه بند - راهبند - حفاظ - شبرنگ راه بند - راهبند - حفاظ - شبرنگ

لباس مورد استفاده در عملیات اجرایی

کلیه افراد و مأموران در محل کار و سطح جاده باید (در شب و روز) از فواصل دور برای رانندگان به خوبی قابل رؤیت باشند. به همین جهت لباسی که میپوشند باید از قابلیت دید بالایی برخوردار باشد. پوششهای مورد استفاده توسط افراد و مأموران در عملیات اجرایی راهها و کنترل موقت ترافیک، باید با استاندارد 471) EN(BS :1994) در خصوص مشخصات لباسهای با قابلیت دید بالا) مطابقت داشته باشد. لباسهای مورد استفاده و نوارهای منعکس کننده آنها، باید مطابق یکی از انواع مشخص شده در استاندارد مذکور باشد.

لباس ایمنی- لباس کار - استاندارد لباس ایمنی- لباس کار - استاندارد لباس ایمنی- لباس کار - استاندارد لباس ایمنی- لباس کار - استاندارد

منبع : آییننامه ایمنی راهها نشریه شماره ۷-۲۶۷ (ایمنی در عملیات اجرایی) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – وزارت راه و ترابری معاونت امور فنی معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری

تاریخیچه و ضرورت استفاده از علائم و تابلوهای راهنمایی

علائم راهنمایی و رانندگی و یا علائم راه در کنار  و یا بالای جاده ها  نصبب می شوند دستورالعمل ها و یا اطلاعاتی در رابطه با مسیر می باشند که با استفاده از اَشکالی استاندارد اطلاعات و اخطار هایی را به سرنشینان وسایل نقلیه منتقل می کنند. اولین تابلو ها از جنس چوب و یا سنگ بودند که نقاط عطف جاده ها را به رانندگان هشدار می دادند.

تابلو -علائم - راهنمایی-نشانه ها - علائم ایمنی

 

در سال 1930 با افزایش ترافیک بسیاری از کشورها را مجبور به استفاده از علائم ترفیکی نمود.

گروه بندی ها

تابلو های ایمنی را میتوان به انواع مختلفی گروه بندی کرد. در آخرین کنوانسیون راه ها و نشانه ها در وین سال 2004 گروه بندی هایی که به امضاء 52 کشور رسید به 8 دسته تقسیم بندی شد.

 

علائم هشدار دهنده 
علائم اولویت
علبائم محدود کننده
علائم اجباری
علائم اطلاعات، امکانات، و یا نشانه های خدمات
علائم موقعیت و جهت
پانل های اضافی
در ایالات متحده، کانادا، ایرلند، استرالیا، و نیوزیلند نشانه ها به شرح زیر طبقه بندی می شوند:

نشانه تنظیم مقررات
علائم هشدار دهنده
علائم راهنمای
اسامی خیابان
علائم نشان دادن مسیر
علائم بزرگراه
علائم آزادراه
علائم خوش آمدید
علائم اطلاعاتی
علائم تفریحی و فرهنگی
علائم اضطراری
علائم کنترل ترافیک موقت (ساخت و ساز و یا منطقه کار) 
علائم مدارس
علائم راه آهن
علائم دوچرخه
در ایالات متحده، دسته بندی، قرار دادن، و استانداردهای گرافیکی برای علائم راهنمایی و رانندگی و تابلوهای پیاده رو به طور قانونی در دستورالعمل اداره فدرال بزرگراه و سازمان کنترل ترافیک به عنوان استاندارد تعریف شده است.

 

تاریخچه

در قرن 17 در خیابان لیسبون پرتغال پادشاه دستور به نصب علائمی برای نشان دادن اولویت ها در باریکترین خیابان لیسبون داد . که هنوز نیز در یکی از محله های قدیمی به نام آلفما این علائم از آن زمان وجود دارد.

تابلو -علائم - راهنمایی-نشانه ها - علائم ایمنی

اولین تابلوی نصب شده در لیسبون پرتغال 

البته اولین علائم را میتوان به روم باستان نسبت داد آنها ستون های سنگی را در تقاطع ها جهت نشان دادن مسیر منتهی به شهر های کوچک بنا کرده بودند.

 

اولین علائم مدرن در مقیاس گسترده ای برای دوچرخه سواران در اواخر 1870 و 1880 طراحی شد . در این علائم  سربالایی ها و سراشیبی های جاده به دوچرخه سواران هشدار داده شده بود.

این علائم آغازی برای پیشرفت علائم پیچیده تر امروزی بود . یکی از مدرن ترین علائم  اولین بار توسط یک تور ایتالیایی در سال 1895 ابداع شد . در سال 1900 کنگره ی بین المللی سازمان های تفریحی در پاریس طرح هایی را برای علائم جاده ها پیشنهاد داد. در سال 1903 دولت بریتانیا 4 نشانه ملی براساس شکل شکل طراحی و مورد استفاده قرار داد. اما الگوهای اساسی علائم راهنمایی و رانندگی در سال 1908 توسط کنگره ی بین المللی جاده ها در پاریس انجام شد. در سال 1909 9 دولت اروپایی در استفاده از از چهار علامت “دست انداز” ” پیچ” “تقاطع” ” راه آهن ” توافق کردند. اما عمده علائم ایمنی بین سالهای 1926 تا 1949 به تصویب رسید و منجر به توسعه ی سیستم علائم جاده های اروپا انجامید .

در این میان بریتانیا و ایالات متحده سیستم نشانه گذاری خود را در علائم و تابلو های ایمنی دارند . البته در کشور های دیگر نیز هریک به طور جداگانه تغییراتی در طراحی علائم و نشانه های ایمنی جاده ها داده اند.

تابلو -علائم - راهنمایی-نشانه ها - علائم ایمنی

جنس تابلو ها و نشانه ها

در ابتدا علائم از سنگ و چوب ساخته میشد و اما با توسعه و پیشرفت تکنولوژی علائم و تابلو های راهنمایی با استفاده از ورق های آهن تولید میشد استفاده از رنگ های خاص جهت تابلو های راهنمایی و رانندگی در اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 مورد توجه واقع شد. استفاده از آهن تا اواسط قرن 20 ادامه داشت تا به تدریج استفاده از آلومینیوم و همچنین دیگر آلیاژهای آهن در ساخت تابلو ها قوت گرفت . از سال 1945 بسیاری از تابلو ها در دنیا از ورق های آلومینیوم که با پوششی از شبرنگ  ساخته شده است

 

 

نسل جدید تابلو ها استفاده از چراغ های نورانی ال ای دی می باشد این تابلو ها میتواند با استفاده از امواج اف ام یا شبکه ی اینترنت و … اطلاعات متفاوتی را اعم از ترافیک مسیر خطرات احتمالی و … در اختیار رانندگان بگذارد.

تابلو -علائم - راهنمایی-نشانه ها - علائم ایمنی

اصول ایمنی راه ها - آذین ترافیک -

مقدمه ای بر اصول بنیادی ایمنی در عملیات اجرایی راه ها – قسمت اول

انجام هرگونه عملیات اجرایی و کنترل ترافیک بر روی راه های موجود ، باید ضمن حفظ ایمنیاستفاده کنندگان از راه، مأموران و کارگران مربوط، جریان روان و ایمن ترافیک و سرعت عمل در انجام کار را همراه داشته باشد . بنابراین برنامه ریزی مناسب و هماهنگ فعالیتها، به منظور تأمین ایمنی لازم و کاهش تراکم ترافیک و نیز جلوگیری از تأخیر در سفر و ناراحتی استفاده کنندگان از راه، با اهمیت می باشد.

اصول ایمنی راه ها - آذین ترافیک -
عملیات راهداری و راهسازی و کنترل ترافیک در سواره رو یا شانه راه ب ه دلیل تغییر وض عیت تردد ،
ممکن است به ایمنی و حرکت آزادانه وسایل نقلیه، دوچرخ ه سواران و عابران پیاده خلل وارد کند . لذا
هشدار واضح و به موقع به استفاده کنندگان از راه ، قویاً تأکید می شود. در این قبیل موارد تراکم ترافیک به
طور مداوم افزایش یافته و باید مأموران انتظامی، راه داری، راهسازی و پیمانکاران ، به منظور ایمنی هر
چه بیشتر، اطلاعات مورد نیاز انجام عملیات را به استفاده کنندگان از راه، ارائه نمایند.
در ایننوشته سعی شده تا بر اساس بخش علایم آیین نامه ایمنی راه ها، یک استاندارد عملی مناسب
برای علایم گذاری و ایمن سازی در این گونه عملیات که توسط راهداران ، پیمانکاران و مأموران انتظامی
صورت می گیرد، برای ایمنی استفاده کنندگان از راه و پرسنلی که عملیات جاده ای را به انجام می رسانند و
یا مأموران انتظامی که مشغول انجام وظیفه هستند و نیز کنترل و هدایت ایمن ترافیک ، ارائه گردد .
استاندارد یاد شده حداقلی است از آنچه که باید در این گونه موارد اجرا شود. اگر چه در محلهای خاص و
بر مبنای مطالعات مهندسی و با توجه به شرایط موجود در محل ، ممکن است علایم و تجهیزات متناسب
دیگری نیز مورد نیاز باشد.
در محل انجام عملیات، شخص حقیقی یا حقوقی و یا سازم انهای ذی ربط در قبال جان تمام
استفاده کنندگان از راه و حفاظت آنها از جراحات و نیز حفظ اموال آنها از خسارات احتمالی مسئول
می باشند. بنابراین هشدارها، موانع فیزیکی و دیگر اقدامها به میزانی که مورد نیاز است ، باید در مجاورت
محل کار ب ه کار رود . بدیهی است پیمانکاران باید قبلاً بر اساس ضوابط و مقررات مربوط ، ضمن کسب
موافقت اداره راه و ترابری محل، زمان شروع و خاتمه کار را به طریق مقتضی به اطلاع پلیس راه
برسانند.
عملیات اجرایی باید با نصب علایم ترافیکی مصوب آیین نامه ایمنی راه های ایران همراه باشد .
ضرورت دارد وسایل نقلیه ای که مورد استفاده قرار می گیرند ، از فواصل دور به خوبی قابل رؤیت باشند، و
درجه بالایی از حفاظت پرسنل را موجب شوند . ناظران باید به تمام مراحل تعیین شده برای نصب،
نگهداری و جمع آوری علایم و تجهیزات ایمنی در عملیات اجرایی، و نیز گماردن پرچمدار (دیده بان) در
محلهای مقتضی، کاملاً آگاه بوده و قبلاً آموزشهای لازم را دیده باشند و مأموران و کارگران را مرتباً از
نحوه ورود و ترک ایمن محل کار در شروع و انتهای هر نوبت کار روزانه و در مواقع اضطراری آگاه
نمایند.


علایم و تجهیزات مربوط باید زمانی که دیگر مورد نیاز نیستند، در اسرع وقت جمع آوری شوند.
کلیه پرسنل (اعم از مأموران انتظامی و راهداری و کارگران ) در محل کار در سطح جاده ، باید از
فواصل دور برای رانندگان به خوبی قابل دیدن باشند . به همین منظور لباسی که می پوشند، باید در شب
و روز از قابلیت دید بالایی برخوردار باشد. رعایت استاندارد 4711994:BS(EN)  در این خصوص اکیداً
توصیه می گردد.
خستگی، هشیاری را کاهش می دهد و در این صورت امکان بروز سانحه در محیطهای کاری افزایش
می یابد. بنابراین برای ایمنی پرسنل، مسئولان و کارفرمایان ، نباید به آنان اجازه ساعات کار متوالی و
مفرط را بدهند . در صورت وقوع حادثه در محدوده عملیات، پیمانکار باید سریع اً مراتب را به پلیس راه و
مرکز امدادرسانی اطلاع داده و به کمک حادثه دیدگان بشتابد.

منبع : کتاب آینامه اینمی راه ها -(ایمنی در عملیات اجرایی) سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – وزارت راه و ترابری -معاونت امور فنی- معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری-دفتر امور فنی، تدوین معیارها پژوهشکده حمل و نقل

خط-کشی-خط-کشی-جاده-خط-کشی-مسیر-انواع-خط-کشی-ترافیک-آذین-ترافیک

خط کشی در جاده ها

همانطور که در پست پیشین در رابطه با ضرورت وجود خط کشی در جاده ها و معابر نوشته بودیم ماشین آلات و ابزارو متریال خط کشی در کشور ها مختلف متفاوت می باشد گفتنیست بطور کلی علائم ترافیکی نیز از این قاعده مثتثنی نیستند.

در این ویدئو که در این قسمت از ویدئو های آموزشی سایت تجهیزات ترافیکی آذین ترافیک  منتشر کردیه ایم با ماشین آلات و انواع خط کشی در خارج از ایران آشنا خواهید شد و خواهید دید چطور با دستگاه های مدرن مقدار بزتاب خط کشی را کنترل کرده و در صورت لزوم اقدام به خط کشی جدید می نمایند.

خط-کشی-خط-کشی-جاده-خط-کشی-مسیر-انواع-خط-کشی-ترافیک-آذین-ترافیک

 

ط کشی - خط کشی جاده - خط کشی مسیر - انواع خط کشی - ترافیک - آذین ترافیک

خط کشی به روش نوار های پلیمری

یکی از بزرگترین شرکت ها در زمینه ی تولید انواع برچسب شرکت تری ام می باشد .

شبرنگ های تولیدی این شرکت یکی از بهترین نمونه های شبرنگ در کل دنیا می باشد . بازتاب و عمر محصولات تولیدی این شرکت در نوع خود و در مقایسه با شرکت های مشابه از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است.

یکی از محصولات تولیدی شرکت 3M نوارهای خط کشی می باشد.

همانطور که در مقالات پیشین اشاره کردیم یکی از روش های خط کشی ، خط کشی به روش نوارهای پلیمری می باشد در این ویدئو که در ذیل مشاهده خواهید کرد با مشخصات و بازتاب نوارهای پلیمری این شرکت و همچنین نصب اصولی این نوارها توسط تیم نصب کننده ی 3M آشنا خواهید شد.

ط کشی - خط کشی جاده - خط کشی مسیر - انواع خط کشی - ترافیک - آذین ترافیک

 


 

2 خط کشی - خط کشی جاده - خط کشی مسیر - انواع خط کشی - ترافیک - آذین ترافیکjpg

انواع خط کشی و ضرورت وجود خط کشی در مسیرها

خط کشی سطوح جاده نوعی مواد شیمیایی یا برچسب می باشد که جهت انتقال اطلاعاتی خاص اعم از نشان دادن مسیر صحیح جاده یا مسیر ، امکان سبقت یا عدم سبقت ، خطوط عابر پیاده ، خطوط مجاز جهت پارک خودرو و .. استفاده می شود.

نشانه گذاری سطوح جاده ها برای ارائه ی بهتر اطلاعات راهنمایی و رانندگی به رانندگان و عابرین یکی از مهمترین عوامل در به حداقل رسانیدن سردرگمی و عدم اطمینان در میسر رانندگی و یا عبور می باشد. نشانه گذاری یا خط کشی در کشور های مختلف تقریبا مشابه می باشد اما در هر کشور دارای استاندارد ها و معانی خاص خود می باشد.

امروزه با پیشرفت تکنولوژی در ساخت رنگ خطوط جاده ها از موادی با شکست نوری بالا استفاده می شود این مواد نور وسایل نقلیه را به آنها برگردانده و باعث می شوند در شب همانند چراغ های نورانی مسیر را برای رانندگان مشخص نمایند.

2 خط کشی - خط کشی جاده - خط کشی مسیر - انواع خط کشی - ترافیک - آذین ترافیکjpg

انواع خطکشی 

رنگ

به همراه رنگ در خطکشی ها با دانه های افزودنی با ضریب شکست بالا اضافه میکنند و در طول مسیر یا پارکینگ ها مورد استفاده قرار میگیرید البته در مکان های مختلف جنس و نوع مواد بکاررفته در رنگ ها طبق استاندارد های اعلام شده از جانب سازمان مربوطه متفاوت می باشد. استفاده از رنگ در خط کشی مسیر ها به سال 1905 برمیگردد و جهت ایمنی جاده ها به لحاظ کم هزینه بودن مورد استفاده قرار میگیرد.

رنگ متشکل از سه قسمت اصلی است: رنگدانه ها، رزین ، و آب یا حلال. رنگدانه ها ریز دانه هایی ست که کار آن  جلوه گر کردن رنگ در سطح می باشد . ریز دانه ها ممکن است با مواد یو وی یا دیگر مواد براق مخلوط شوند.  قسمت دوم رزین که در چسبیدن مواد به سطح جاده  نقش موثری دارد. رزین های براساس حلال و رنگ دانه ها و مواد به کار رفته در رنگ از جنس های مختلفی ساخته می شوند مانند : پی وی سی لاتکس استات، متیل متاکریلات و یا رزین های اکریلیک.  حلالها که برای روان شدن رنگ استفاده می شوند حلال ها هم بسته به دیگر مواد و سطوح مورد نظر متفاوت می باشد.  نفتا، تولوئن، متانول، کلرید متیلن، و استون از حلال های مورد استفاده در رنگ می باشند .

رنگ زرد که از رنگدانه های زرد در مواد رنگ استفاده می شود اغلب در بزرگ راه های ایالات متحده کاربرد دارد این رنگ ها توسط ماشین رنگ پاشی به نام استریپر که توانایی ذخیره مقداری زیادی ( برابر 100 گالن ) رنگ را دارد نشانه گذاری می شود البته باتوجه به طول مسیر و محدودیت های ترافیکی گاها از ماشین کوچک رنگ پاش دستی یا اتوماتیک نیز استفاده می شود. رنگ از طریق یه سری لوله تحت فشار هوا به همراه دانه های ریز با شکست بالا به سطح جاده پاشیده می شود. البته دانه های ریفلکتیو به صورت جداگانه در مخزن دیگری نگهداری می شوند و همراه با رنگ روی جاده اسپری می شوند در مواردی هم به رنگ آمیخته می شوند  ( توصیه نشده )

2 خط کشی - خط کشی جاده - خط کشی مسیر - انواع خط کشی - ترافیک - آذین ترافیکjpg

خط کشی های ترموپلاستیک ( گرمانرم)

از هیدروکربن ها، استرها کلوفون یا مالئیک استرهای کلوفون اصلاح شده تشکیل شده

یکی از انواع خط کشی که در دنیا رایج می باشد خط کشیی ترموپلاستیک می باشد که ههزینه ی بیشتر و دوام بیشتری نیز دارد. در این سیستم از چسب های ترموپلاستیک استفاده می شود چسب های ترموپلاستیک بطور کلی از مخلوط ، رزین ، دانه های انعکاسی ، رنگ دانه ها تشکیل می شود استفاده از این نوع رنگ ها به جهت عدم استفاده از حلال در آن و یکپارچه شدن با سیستم انعکاسی افزایش یافته است . ( تفاوت این سیستم با سیستم قبلی در مواد تشکیل دهنده ی چست یا رزین و نوع رنگ دانه ها و نوع دانه های انعکاسی می باشد)

ماشین خط کشی ترموپلاستیک با ماشین رنگ معمولی کاملا متفاوت است این ماشین ها مواد را تا دمای 200 درجه سانتیگراد حرارت می دهند سپس توسط یک نازل لرزاننده بروری سطح جاده ریخته شده و بلافاصله دانه های انعکاسی روی آن گذاشته می شود. این نوع از خط کشی از بازتاب و عمور بالاتری برخوردار است و به علت ضخیم بودن وقتی وسیله ی نقلیه ای روی خطوط برود ایجاد صدا می نماید. خط کشی های ترموپلاستیک عموما سفید و در مواردی زرد می باشد . خط کشی سفید شامل سفید تیتانیوم، اکسید روی، لیتوفون می باشد.

لازم به ذکر است خط کشی ترموپلاستیک بر خلاف سیستم رنگ به جهت داغ بودن مواد و سیستم رنگ رزی زمان زیادی می برد.

خط-کشی-خط-کشی-جاده-خط-کشی-مسیر-انواع-خط-کشی-ترافیک-آذین-ترافیک-ترموپلاستیک

ترموپلاستیک آماده ( گرمانرم آماده )

مواد تشکیل دهنده ی این سیستم کاملا شبیه به سیستم گرمانرم می باشد با این تفاوت که مواد را قبلا در محیطی دیگر گرما میدهند سپس بصورت خطی پاشیده و پس از سرد شدن بصورت رول درمی آورند و برای نصب ابتدا سطح جاده را با مشعل پروپان گرم کرده و رول حاضر شده را روی سطح جاده می چسبانند این سیستم بعضا با نوار های آماده که در ذیل به آن اشاره خواهیم کرد اشتباه گرفته می شود. از این سیستم اغلب برای خطوط توقف خطوط عابر پیاده فلش ها علائم دوچرخه سوار ها و… مورد استفاده قرار می دهد.

خط-کشی-خط-کشی-جاده-خط-کشی-مسیر-انواع-خط-کشی-ترافیک-آذین-ترافیک-ترموپلاستیک

نوار پلیمری

سیستم نوار پلیمری بیشتر در ایالات متحده برای نشانه گذاری خطوط عابر پیاده مورد استفاده قرار میگیرد. این نوع از نشانه گذاری نوارهایی شبیه شبرنگ با بازتاب بسیار بالا می باشد . همچنین از دیگرکاربردهای این سیستم در توقف گاه ها ، گذرگاه های قطار ، خطوط تاکسی و اتوبوس ، مسیر های دوچرخه .

برای نصب این نوع نوارها نیز سطح مورد نظر را گرمکرده سپس با استفاده از غلطک نوارها را روی سطح گرم شده می چسبانند.

استفاده از این نوارها در نواحی مرطوب رایج نمی باشد و همچنین این نوارها در برابر کشش و خراش مقاوم نمی باشند.

 

 

اپوکسی.

اپوکسی شامل  رزین رنگدانه و کاتالیزور می باشد . اینها در یک ماشین مخصوص رنگرزی ایپوکسی مخلوص شده و روی سطح جاده اسپری می شوند به همراه آن دانه های بازتابنده توسط یک نازل دیگر روی سطح اسپری شده پاشیده می شود .

استفاده از خطکشی های اپوکسی در سال 1970 رایج شد و تا سال 1990 به محبوبیت بالایی رسید استفاده از این فن آوری به علت هزینه ی کم و عمر نسبتا طولانی هنوز رواج دارد.

 

 

چشم گربه ای - چشم ببری -گل میخ - رفلکتور - جاده - طریقه نصب - - تجهیزات ایمنی4

تاریخچه و ضرورت استفاده از گل میخ ها

گل میخ یکی از تجهیزات ایمنی مهم مورد استفاده در راه ها و جاده هاست . گل میخ ها معمولا از جنس پلاستیک – سرامیک – چدن و در رنگ های مختلف ساخته می شوند.

نشانگر های مورد استفاده روی گل میخ ها معمولا لنز می باشد که با منعکس کردن نور خودروباعث اقزایش دید می شومند. از انواع مختلف گل میخ میتوان به چشم گربه ای – چشم ببری نام برد.

ایجاد لرزش روی خط جاده ( گل میخ های لرزشی )

برخی از گل میخ ها با ایجاد سطح محدب روی خطوط جاده باعث هوشیاری راننده در مواقع خطر مخصوصا شب ها میگردند. برخی از این نوع گل میخ ها با استفاده از برجستگی یا دانه های شیشه ای با ظریب شکست بالا هنگامیکه یک وسیله ی نقلیه با سرعتی بیشتر از سرعت مجاز در جاده در حرکت می باشد این گل میخ ها هستند که با ایجاد لرزش در ماشین راننده را آگاه کرده و در واقع هشدار میدهند. استفاده از گل میخ ها در لبه های جاده که امکان انحراف راننده وجود دارد جهت هشدار دادن به راننده بسیار موثر می باشد . همچنین گل میخ خا در شب با بازتاباندن نور وسیله ی نقلیه باعث مشخص شدن مسیر شده و از انحراف جلوگیری میکنند. همچنین در نزدیکی محل های پر رفت و آمد اعم از مدارس موسسات و شرکت های بزرگ این گل میخ ها هستند که با ایجاد لرزش به راننده هشدار میدهند.

گل میخ های نشانگر ( رفلکتور – انعکاسی )

در ایالات متحده و کانادا و استرالیا گل میخ های انعکاسی با دولبه ی زاویه دار که نور را به خوبی منعکس میکنند استفاده می شود. در مناطقی که برف زیاد می بارد گل میخ ها در یک برش یا شیار کم عمق در پیاده رو قرار میگیرند. ویا  گل میخ هایی طراحی شده که نشانه گر آن کمی بالاتر از سطح جاده می باشد و باعث افزایش دید در سطح جاده می شوند این نوع گل میخ ها شباهت زیادی به چشم گربه دارند و از این رو به آنها چشم گربه ای گفته می شود.

2-چشم-گربه-ای-چشم-ببری-گل-میخ-رفلکتور-جاده-طریقه-نصب-تجهیزات-ایمنی2-چشم-گربه-ای-چشم-ببری-گل-میخ-رفلکتور-جاده-طریقه-نصب-تجهیزات-ایمنی
در مناطقی بارش برف کم است گل میخ مستقیم روی سطح جاده نصب می شودسطح باز تابنده ی گل میخ به وضوح در آب و هوای بارانی نیز قابل مشاهده است . رنگ استفاده شده در گل میخ ها بسته به استاندارد ترافیک محلی دارد.

2-چشم-گربه-ای-چشم-ببری-گل-میخ-رفلکتور-جاده-طریقه-نصب-تجهیزات-ایمنی

تاریخچه

در سال 1933 پرسی شاو در انگلستان چشم گربه ای را اختراع و به ثبت رساند. شاو بعد ها با تاسیس شرکت Roadstuds اولین تولید کننده ی گل میخ در جهان شد.

گل میخ شاو به طور گسترده ای در ایالات متحده مورد استفاده قرار گرفت تا در اکتبر سال 1964 یک مهندس در تحقیقاتی فهمید که گل میخ های قدیمی در برابر ضربه مقاوم نیست به همین منظور شروع به ساعت یک گل میخ جدید که در برابر سایش و ضربه مقاوم باشد کرد . بعد ها این مهندس که استیمسون شرکت بزرگی تاسیس کرد و گل میخ های متفاوتی را اختراع و به ثبت رساند. تا سال 1990 که اوری دنیسون شرکت اورا خرید . اوری محصولات گل میخ استیمسون را با نام تجاری سان در کل کشور به فروش میرساند. در سال 2006 اوری طرح خود را به بزرگترین تولید کننده تابلو های ترافیکی در دنیا به فروش می رساند .  دیگر شرکت های سازنده ی گل میخ در امریکا  3M, – Apex  -Universal – Vialume –  Ray-O-Lite می باشند.

چشم گربه ای 

چشم گربه ای اصلی از دو جفت رفلکتور که توسط یک گنبد لاستیکی شکل احاطه شده است تشکیل شده که کل مجموعه در یک غلاف چدنی قرار دارد . البته چشم گربه ای های مورد استفاده در کشور های مختلف متاوت می باشد.

چشم-گربه-ای-چشم-ببری-گل-میخ-رفلکتور-جاده-طریقه-نصب-تجهیزات-ایمنی

چشم ببری

شامل یک لنز محدب با انعکاس بسیار بالا و پوشش چودنی می باشد .

چشم-ببری-چشم-ببری-ساخت-شرکت-کریزال-کشور-فرانسه-نام-برند-هالوفن-دارای-استاندار-اروپا-تحمل-فشار-10-تن-دارای-باز-تابش-عالی

 

 

 

امروزه با پیشرفت تکنولوژی شاهد ساخته شدن انواع الکترونیکی گل میخ ها نیز می باشیم گل میخ هایی که با ال ای دی های نورانی کار کرده و با نور خورشید شارژ شده و در شب می درخشند .

در زیر انواع دیگر گل میخ هایی که در کشورمان استفاده می شود آورده شده است .

گل میخچشم-گربه-ای-چشم-ببری-گل-میخ-رفلکتور-جاده-طریقه-نصب-تجهیزات-ایمنی

گل میخ سولار

تاریخچه و ضرورت استفاده از نیوجرسی ترافیکی

مانع نیوجرسی و یا دیوار نیوجرسی سازه ای بتنی یا پلاستیکی می باشد که عموما جهت جدا سازی مسیر ترافیک استفاده می شود.

نیوجرسی- نیوجرسی بتنی-ایمنی-جاده- راه- نیوجرسی اتوبان

نیوجرسی های طوری ساخته شده اند که خسارت وسایل نقلیه را در برخورد به حداقل می رسانند.  نیوجرسی های ترافیکی با ایجاد دیواری طولانی مسیرهای جاده ها و راه ها را از هم جدا کرده و یا در مواردی که تعمیرات جاده ای و عمرانی وجود دارد با ایجاد دیواری مسیر اصلی را از قسمتی که کارگران مشغول کار میباشند جدا کرده و باعث ایمنی بیشتر هم برای کارگران و هم برای رانندگان می شوند.

نیوجرسی های پلاستیکی را معمولا با آب پر میکنند تا در صورت برخورد رانندگان با آنها خسارت وارده به حداقل برسد .

2 نیوجرسی بتنی-ایمنی-جاده- راه- نیوجرسی اتوبان

همچنین در مواردی که حمله ی تروریستی به وقوع بپیوندد جهت حفظ جان سربازان یا مدافعان از نیوجرسی بتنی به عنوان سنگر استفاده میشود .

مانع نیوجرسی و یا دیوار نیوجرسی یک بتن یا پلاستیک مانع مدولار به کار برای خطوط جداگانه ای از ترافیک است. این طراحی شده است برای به حداقل رساندن خسارت وسیله نقلیه در موارد تماس با اتفاقی در حالی که هنوز جلوگیری مورد متقاطع از یک برخورد سر. موانع نیوجرسی نیز به تغییر مسیر ترافیک و محافظت از عبور و مرور و کارگران در طول ساخت و ساز بزرگراه ها، و همچنین حمایت های موقت و نیمه دائم در برابر حمله landborne مانند بمب موتر انتحاری استفاده می شود. مانع نیوجرسی نیز در غرب ایالات متحده به عنوان K-راه آهن، یک اصطلاح از گروه کالیفرنیا از خصوصیات حمل و نقل برای موانع ترافیک بتن موقت، و یا در محاوره به عنوان یک دست انداز نیوجرسی قرض شناخته شده است. موانع پلاستیکی را پر از آب به شکل کلی همان نیز در حال حاضر معمولا موانع نیوجرسی نامیده می شود.

استفاده از نیوجرسی در جنگ عراق توسط نیروهای امریکایی

نیوجرسی بتنی 

دیوار یا مانع نیوجرسی در سال 1950 در موسسه تکنولوژی  استیونز امریکا ساخته شد لازم به ذکر است نیوجرسی ها با شکل و ظاهر فعلی در سال 1959 ساخته شده است.

نیوجرسی اولین بار در بزرگراه ایالت نیوجرسی جهت تقسیم بزرگراه به چند لاین استفاده شده است. نیوجرسی بتنی از بتن و فولاد تقویت شده و به عرض حدودی 81 سانتیمتر ساخته شده است . میله های بیرون زده در نیوجرسی بتنی جهت جابجایی بهتر و همچنین جهت اتصال نیوجرسی ها به همدیگر در جاهایی که نیاز به دیوارکشی و جداسازی دولاین از یکدیگر می باشد استفاده می شود.

نیوجرسی ترافیکی اولین بار توسط یک گروه تحقیقاتی کانادایی در انتاریو کانادا در سال 1968  مورد آزمایش قرار گرفت. بلندی های نیوجرسی های استفاده شده در آن زمان 107 سانتیمتر بود که 25 سانتیمتر بلند تر از نیوجرسی های فعلی می باشد. در انتاریو نیوجرسی جایگزین گاردریل شد .

بعدها استفاده از نیوجرسی ها توسعه یافت و در ایالت های نیویورک ماساچوست و نیوجرسی مورد استفاده قرار گرفت

بعد ها دو شکاف در پایین و دو حلقه در بالا جهت جابجایی هرچه سریعتر نیوجرسی در عملیات های عمرانی و حوادث به نیوجرسی اضافه شد.

-نصب-نیوجرسی- نیوجرسی بتنی-ایمنی-جاده- راه- نیوجرسی اتوبان

در ساال 2010 در اجلاس جی 20 تورنتو روی نیوجرسی های بتنی فنس هایی جهت عدم دخالت معترضان و امنیت بیشتر کشیده شد که هم اکنون نیز در بسیاری نقاط از آن استفاده می شود.

نیوجرسی- نیوجرسی بتنی-ایمنی-جاده- راه- نیوجرسی توری

ارتش ایالات متحده بعد از حمله با کامیون بمب گذاری شده در سال 1983 بیروت تصمیم به استفاده ی گسترده نیوجرسی ها در تاسیسات نظامی خود شد.

نیوجرسی پلاستیکی

نیوجرسی های پلاستیکی موانع پلی اتیلن توخالی قابل حملی هستند که برای برنامه های کاربردی کوتاه مدت استفاده می شوند. این نیوجرسی ها عموما همانطور که قبلا ذکر شد با آب پر می شوند اما در مواردی با خاک یا شن و یا بتن  پر می شوند در این موارد جهت تولید یک مانع سنگین و در جاهایی که امکان انتقال نیوجرسی های بتنی وجود ندارد استفاده می شوند.

 

تجهیزات ایمنی - تصادفات -راه ها-بشکهایمنی -مخروطی -ایمنی-تابلو

نقش تجهیزات ایمنی در تصادفات جاده ای

سالانه هزاران نفرد در دنیا بر اثر تصادفات جاده ای جان خود را از دست می دهند. تصادفات جاده ای یکی از اصلی ترین عوامل مرگ و میر در جهان می باشد.

تجهیزات ایمنی - تصادفات -راه ها-بشکهایمنی -مخروطی -ایمنی-تابلو

آمار اولین تصادف در ایران به سال 1305 در خیابان سپه ( امام خمینی فعلی) بر می گردد همچنین اولین تصادف در دنیا در سال 1896 در لندن اتفاق افتاد.

در این میان عوامل مختلفی چون خواب آلودگی ، مصرف مشروبات الکلی و داروهای خواب آور باعث کم شدن دید راننده گشته و باعث بروز تصادف می شوند. همچنین خطای راننده اعم از سرعت زیاد عدم توجه به مسایل ایمنی و … از عوامل داخلی بروز تصادف می باشد.

اما تصادفات به عوامل خارجی نیز بستگی دارند. برخی عوامل خارجی موثر در بروزتصادفات از قرار ذیل می باشند.

1- طراحی خودرو.

برخی از سازندگان خودرو بدون توجه به استاندارد های جهانی و ایمنی اقدام به طراحی و ساخت خودرو میکنند که درصد نسبتا زیادی از تصادفات جاده ای را می توان به آنها اختصاص داد.

2- تعمیرات خودرو.

عدم رسیدگی به خودرو و کنترل به موقع ترمز ها و دیگر مسایل امنیتی و همچنین خطای تعمیرکاران نیز یکی دیگر از عوامل بروز تصادفات می باشد.

3-آب و هوا.

تغییرات جوی مخصوصا در فصول سرد سال باعث لغزندگی ، ریزش ، کاهش دید و… در جاده ها شده و باعث بروز تصادف میگردند.

4-طراحی جاده.

تجهیزات ایمنی - تصادفات -راه ها-بشکهایمنی -مخروطی -ایمنی-تابلو

طراحی جاده اعم از ساخت جاده ای ایمن و مهندسی شده و تجهیزات ایمنی نیز سهم نسبتا بزرگی در بروز تصادفات جاده ای دارند.

در این میان تولید تجهیزات ایمنی راه هایی که از استاندارد لازم برخوردار نیستند و یا پیمانکارانی که استاندارد های ابلاغ شده توسط وزارت راه را در نصب تجهیزات ایمنی جاده ها رعایت نمی کنند نیز به نوبه ی خود سهمی نسبتا بزرگ در بروز سوانح رانندگی دارند.

  • عدم استفاده از شبرنگ های مرغوب در تابلوها و علائم اخطار دهنده.
  • عدم استفاده از چراغ ها و ال ای دی های مناسب در طول جاده ها .
  •  عدم نصب انواع بشکه مخروطی ایمنی و دیگر جداکننده ها در جاهایی که نیاز به نصب اینگونه تجهیزات می باشد .
  • استفاده نکردن از مواد اولیه مرغوب در تولید انواع تجهیزات ایمنی راه ها .
  • عدم وجود واحد کنترل کیفیت در تولیدی ها و کارخانجات تجهیزات ایمنی راه ها.
  • مهندسی ساز نبودن سازه های تولیدکنندگان تجهیزات ایمنی راه ها.
  • اهمال کاری پیمانکار و یا نصاب در نصب انواع تجهیزات ایمنی مطابق استانداردهای جهانی .

از عوامل مهم در بروز تصادفات ناشی از نواقص تجهیزات ایمنی راه ها می باشند.

با توجه به اینکه کشورمان ایران در بروز سوانح رانندگی در دنیا رتبه ی اول را دارد و سالیانه تعداد زیادی از هموطنان مان در حوادث رانندگی جان خود را از دست می دهند امید است همکاران و فعالان حوزه ی تهیه و تجهیز تجهیزات ایمنی راه ها با خواندن این مقاله در تولید و فروش و  نصب  به نوبه ی خود با تعمق و تفکر بیشتر به جان و مال انسان ها  حداکثر تلاش خوید را در با کیفیت تر کردن و ایمن تر نمودن جاده های کشور عزیزمان ارائه دهند.

در پایان توجه شما را به یک فیلم از تولیدات یک شرکت چینی جلب می کنیم

همانطور که در این ویدئو خواهید دید این شرکت با بکار گیری از بهترین مواد اولیه و پیشرفته ترین ماشین آلات اقدام به تولید تجهیزات ایمنی راه ها می نماید . نکته ی حائز اهمیت در این میان واحد کنترل کیفیت ( کیو سی ) می باشد واحدی که جای خالی آن در کارخانجات و تولیدی های کشورمان کم به چشم میخورد همانطور که مشاهده خواهید کرد این واحد با دقت هرچه تمام تمامی محصولات و مواد اولیه را به شکل  های مختلف تست می کند .

همچنین واحد”  آر اند دی” همواره در حال تحقیقات در مورد بهتر شدن کیفیت و ابداعات جدید در زمینه ی تولید میباشد و تمامی محصولات قبل از تولید انبوه در قسمت طراحی کامپیوتری سه بعدی سازی شده بعد از تحقیقات و جلسات مختلف رفع عیب شده و به تولید انبوه می رسند.